V/v Nộp thuế đối với hàng hóa miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng (HQ Hà Nội; Trường Đại học dân lập Đông Đô)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h30 ngày 07/05/2014

 

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 5767/BTC-TCHQ

V/v Nộp thuế đối với hàng hóa miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: - Cục Hải quan TP. Hà Nội;

- Trường Đại học dân lập Đông Đô

(Số 170 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội)

Về việc nộp thuế đối với lô hàng xe ô tô và hệ thống chấm điểm tự động trong sát hạch lái xe do Trường Đại học Dân lập Đông Đô mua đấu giá từ Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1/ Về việc nộp thuế đối với hàng hóa thay đổi mục đich sử dụng:

Căn cứ Điều 17 và Điều 36 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ khoản 8 Điều 10, điểm h khoản 3 Điều 18, điểm c khoản 1 Điều 96 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính (nay là khoản 8 Điều 11, khoản 1 Điều 96 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013) hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Quy chế bán đấu giá tài sản số 03-04/2012/QCBĐG-NV ngày 12/09/2012 của Công ty cổ phần bán đấu giá Nhân Văn;

Căn cứ Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 03-04/2012/HĐMBTSBĐG-ĐGNV ngày 26/10/2012 giữa Công ty Cổ phần bán đấu giá Nhân Văn, Cục Thi hành án thành phố Hà Nội và Trường Đại học dân lập Đông Đô;

Xét đề nghị của Trường Đại học dân lập Đông Đô; để đảm bảo thu đủ thuế đối với số hàng hóa đã nhập khẩu miễn thuế nay thay đổi mục đích sử dụng; Bộ Tài chính giao Cục Hải quan thành phố Hà Nội kiểm tra lại hồ sơ nhập khẩu hàng hóa miễn thuế tạo tài sản cố định cho dự án ưu đãi đầu tư của Trường Đào tạo nghề Việt Nam - Korea và xác định các nội dung sau:

- Thời điểm thay đổi mục đích sử dụng và căn cứ tính thuế đối với hàng hóa khi thay đổi mục đích sử dụng;

- Số lượng, chủng loại hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, số thuế nhập khẩu đã miễn, số thuế giá trị gia tăng đã không thu của hàng hóa được bán đấu giá cho Trường Đại học dân lập Đông Đô.

- Xác định số tiền thuế nhập khẩu, giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt (nếu có) còn phải nộp khi thay đổi mục đích sử dụng. Trên cơ sở đó yêu cầu Trường Đại học dân lập Đông Đô làm văn bản cam kết và nộp đủ các loại thuế khi chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định.

2. Hồ sơ để xác định thời điểm thay đổi mục đích sử dụng và xác định số tiền thuế phải nộp gồm:

- Hồ sơ gốc lô hàng nhập khẩu gồm 30 xe ô tô và 01 hệ thống thiết bị kiểm tra, chấm điểm sát hạch lái xe tự động nhập khẩu miễn thuế đã bán đấu giá cho Trường Đại học dân lập Đông Đô;

- Hợp đồng thế chấp tài sản giữa Trường Đào tạo nghề Việt Nam - Korea và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hà Tây;

- Quyết định về việc thi hành án dân sự;

- Quyết định về cưỡng chế, kê biên tài sản;

- Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

- Hóa đơn bán hàng và các tài liệu khác có liên quan.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội; Trường Đại học dân lập Đông Đô được biết và thực hiện ./.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

 

V/v Nộp thuế đối với hàng hóa miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng (HQ Hà Nội; Trường Đại học dân lập Đông Đô)
Số hiệu 5767/BTC-TCHQ Ngày văn bản 05/05/2014
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
V/v Nộp thuế đối với hàng hóa miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng (HQ Hà Nội; Trường Đại học dân lập Đông Đô)
V/v Nộp thuế đối với hàng hóa miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng (HQ Hà Nội; Trường Đại học dân lập Đông Đô)