V/v Nộp lệ phí hải quan

Công văn cập nhật lúc 16h45 ngày 26/07/2010

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4102/TCHQ-TXNK

V/v Nộp lệ phí hải quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2010

Kính gửi:

 Công ty TNHH Tiếp vận Thăng Long

(E4A, Khu công nghiệp Thăng Long, Huyện Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn số L-DRACO-CBD/10-571 ngày 12/7/2010 của Công ty TNHH Tiếp vận Thăng Long về việc vướng mắc nộp lệ phí hải quan. Sau khi xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Những vấn đề Công ty vướng mắc, kiến nghị được quy định cụ thể tại Thông tư số 43/2009/TT-BTC ngày 09/3/2009 của Bộ Tài chính và công văn số 3063/TCHQ-TVQT ngày 11/06/2010 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục trả lời để đơn vị biết và nghiên cứu, thực hiện./.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

 

V/v Nộp lệ phí hải quan
Số hiệu CV 4102/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 23/07/2010
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Nộp lệ phí hải quan
V/v Nộp lệ phí hải quan