V/v Nhập khẩu thiết bị của doanh nghiệp chế xuất (Công ty cổ phần kỹ thuật IZUMO Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h30 ngày 29/07/2016

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

_______

Số: 1444/TXNK-CST

V/v Nhập khẩu thiết bị của doanh nghiệp chế xuất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2016

Kính gửi: Công ty cổ phần kỹ thuật IZUMO Việt Nam

(Số 2, ngõ 527 đường Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân Đinh, Từ Liêm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 01/2016 ngày 26/5/2016 của Công ty cổ phần kỹ thuật IZUMO Việt Nam đề nghị giải đáp vướng mắc về thủ tục nhập khẩu thiết bị, máy móc xây dựng nhà máy của doanh nghiệp chế xuất, Cục Thuế XNK (Tổng cục Hải quan) có ý kiến như sau:

1.  Về thuế nhập khẩu

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ thì:

Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có quan hệ mua bán trao đổi hàng hoá giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ Khoản 6 Điểu 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất vào khu phi thuế quan được xét hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu khi tái xuất.

2.  Về Thuế Giá trị gia tăng

Căn cứ Điều 3 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 thì hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT.

Căn cứ Điều 4 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 thì người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT.

Căn cứ Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 quy định mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Căn cứ Khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là nộp thừa trong các trường hợp: Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp (bao gồm cả thuế giá trị gia tăng đã nộp đối với hàng hóa đã nhập khẩu nhưng tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan;...)                                   .

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nội địa nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài thì phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định. Khi  doanh nghiệp nội địa xuất khẩu chính số hàng đó cho doanh nghiệp chế xuất thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Số tiền thuế GTGT đã nộp tại khâu nhập khẩu, doanh nghiệp được hoàn trả theo quy định tại Điều 49 Thông tư 38/2015/TT-BTC hoặc được khấu trừ thuế đầu vào theo quy định tại Điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 21/12/2013 của Bộ Tài chính được sửa đổi tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính.

3. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK của Doanh nghiệp chế xuất

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định: Đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định, hàng tiêu dùng nhập khẩu. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này. Người khai hải quan phải khai đầy đủ thông tin tờ khai hải quan trên Hệ thống trừ thông tin về mức thuế suất và số tiền thuế.

Đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho DNCX: Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này. Trường hợp nhà thầu nhập khẩu hàng hoá để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho DNCX thì sau khi bàn giao công trình cho DNCX thì báo cáo lượng hàng hoá đã nhập khẩu cho cơ quan hải quan nơi quản lý DNCX theo mẫu số 18/NTXD-DNCX/GSQL Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.

Đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp vướng mắc Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn thực hiện.

Cục Thuế XNK (Tổng cục Hải quan) có ý kiến để Công ty cổ phần kỹ thuật IZUMO Việt Nam biết, thực hiện./.

KT.CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Hưng

V/v Nhập khẩu thiết bị của doanh nghiệp chế xuất (Công ty cổ phần kỹ thuật IZUMO Việt Nam)
Số hiệu 1444/TXNK-CST Ngày văn bản 28/07/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Nhập khẩu thiết bị của doanh nghiệp chế xuất (Công ty cổ phần kỹ thuật IZUMO Việt Nam)
V/v Nhập khẩu thiết bị của doanh nghiệp chế xuất (Công ty cổ phần kỹ thuật IZUMO Việt Nam)