V/v Miễn đăng ký hợp đồng XK cá tra đối với lô hàng mẫu (HQ các tỉnh, thành phố)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h00 ngày 12/06/2015

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HQ

_______

Số: 543/GSQL-GQ1

V/v Miễn đăng ký hợp đồng XK cá tra đối với lô hàng mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 29/5/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn số 4201/BNN-TCTS về việc miễn đăng ký hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá tra đối với lô hàng mẫu. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý miễn thủ tục xác nhận đăng ký xuất khẩu sản phẩm cá tra đối với những lô hàng xuất khẩu dưới 25kg với mục đích tham gia hội chợ, trưng bày triển lãm; chào hàng đàm phán, thương thảo hợp đồng xuất khẩu; và đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo cơ quan Hải quan tại các cửa khẩu hướng dẫn thủ tục và tạo điều kiện để các lô sản phẩm cá tra thuộc diện được miễn thủ tục đăng ký hợp dồng xuất khẩu thông quan.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan sao gửi công văn số 4201/BNN-TCTS ngày 29/5/2015 dẫn trên đến Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đế biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị phản ánh về T'ổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) để được kịp thời hướng dẫn./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

V/v Miễn đăng ký hợp đồng XK cá tra đối với lô hàng mẫu (HQ các tỉnh, thành phố)
Số hiệu 543/GSQL-GQ1 Ngày văn bản 08/06/2015
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Miễn đăng ký hợp đồng XK cá tra đối với lô hàng mẫu (HQ các tỉnh, thành phố)
V/v Miễn đăng ký hợp đồng XK cá tra đối với lô hàng mẫu (HQ các tỉnh, thành phố)