V/v Mã HS trên C/O mẫu KV (Công ty Cổ phần Quốc tế Nam Thành)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h10 ngày 11/04/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2102/TCHQ-GSQL

V/v Mã HS trên C/O mẫu KV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quốc tế Nam Thành

(Đ/c: Số 70 Ngõ 162 Phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời công văn số 14022017/CV ngày 14/02/2017 của Công ty trình bày vướng mắc liên quan đến thông tin trên ô số 7 của C/O mẫu KV do Hàn Quốc cấp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Thông tin khai báo C/O mẫu KV do Hàn Quốc cấp được quy định theo mẫu C/O và phần Overleaf Notes tại Phụ lục VI Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương. Theo đó, tại ô số 7 của C/O phải hiển thị số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra.

- Về mã HS: việc khai báo gộp mã HS đối với những dòng hàng cùng chủng loại, cùng chung mã HS không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O.

Đề nghị Công ty căn cứ hướng dẫn nêu trên để xác định tính họp lệ của thông tin tại ô số 7 C/O mẫu KV do Hàn Quốc cấp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

 

 

 

V/v Mã HS trên C/O mẫu KV (Công ty Cổ phần Quốc tế Nam Thành)
Số hiệu 2280/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 10/04/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Mã HS trên C/O mẫu KV (Công ty Cổ phần Quốc tế Nam Thành)
V/v Mã HS trên C/O mẫu KV (Công ty Cổ phần Quốc tế Nam Thành)