V/v Kế hoạch triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển
V/v Kế hoạch triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển
Số hiệu 2644/TCHQ-CNTT Ngày văn bản 01/04/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Kế hoạch triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển
V/v Kế hoạch triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển