V/v Hướng dẫn về Hệ thống trao đổi thông tin Hải quan - Doanh nghiệp (DNCustoms-Info)
V/v Hướng dẫn về Hệ thống trao đổi thông tin Hải quan - Doanh nghiệp (DNCustoms-Info)
Số hiệu 1693/HQĐNa-CNTT Ngày văn bản 04/08/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
V/v Hướng dẫn về Hệ thống trao đổi thông tin Hải quan - Doanh nghiệp (DNCustoms-Info)
V/v Hướng dẫn về Hệ thống trao đổi thông tin Hải quan - Doanh nghiệp (DNCustoms-Info)