V/v Hướng dẫn tính phí bản quyền (Công ty TNHH L'Oreal Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h15 ngày 12/01/2015

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 75/TCHQ-GSQL

V/v Hướng dẫn tính phí bản quyền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH L'Oreal Việt Nam

(34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 03/LVN ngày 14/11/2014 của Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam về việc hướng dẫn thủ tục khai báo cách tính và nộp thuế nhập khẩu liên quan đến phí bản quyền. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thời điểm tỉnh thuế và thuế suất thuế nhập khẩu:

Căn cứ điểm C.2 khoản 1 Điều 92 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính: trường hợp hàng hóa áp dụng thuế suất tỷ lệ phần trăm thì thuế suất thuế nhập khẩu đối vói hàng hoá nhập khẩu được quy định cụ thể cho từng mặt hàng, bao gồm thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt và thuế suất thông thường.

Đối chiếu quy định nêu trên, thuế suất thuế nhập khẩu tính thuế cho khoản phí bản quyn phải trả cho hàng nhập khẩu trong kỳ trả phí bản quyền là thuế suất cụ th cho từng mặt hàng. Do vậy, đề nghị Công ty được áp dụng thuế suất trung bình là không có cơ sở thực hiện.

2. Về thủ tục khai báo phí bản quyền:

Căn cứ quy định điểm 1.2.5.4 khoản 1 Điều 14 Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010, trường hợp phí bản quyền phải trả của Công ty không xác định được tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan do phụ thuộc vào doanh thu thuần hàng tháng của các sản phẩm mang nhãn hiệu Maybelline New York, L’Oreal Paris, Gamier and L’Oreal Professionnel thì thủ tục khai báo thực hiện như sau:

- Tại thời điểm đăng ký tờ khai, khai báo rõ lý do chưa khai báo được khoản phí bản quyền, phí giấy phép tại tiêu thức tương ứng trên tờ khai trị giá;

- Thực hiện khai báo, tính số thuế phải nộp đối với khoản phí bản quyền, phí giấy phép thực tế đã trả theo mẫu số 5 ban hành kèm theo Thông tư 205/2010/TT-BTC, đồng thời nộp đủ tiền thuế kể từ ngày thực trả phí bản quyền, phí giấy phép phù hợp với hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc văn bản thoả thuận riêng. Thời điểm tính thuế là ngày người khai hải quan đăng ký tờ khai hải quan.

3. Thời hạn nộp thuế của khoản phí bản quyền:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 42 (về thời hạn nộp thuế), Điều 106 (về xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế) Luật Quản lý thuế được sủa đổi, bổ sung tại khoản 11, khoản 32 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 về sửa đổi, b sung một s điều của Luật Quản lý thuế, nội dung hướng dẫn chi tiết về thời hạn nộp thuế được hưng dẫn cụ th tại Điều 20 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính. Trong đó, quy định về thời hạn nộp đối với tiền thuế ấn định tại khoản 6 Điều 20, cụ thể:

- Các tờ khai hải quan đăng ký kể từ ngày 01/7/2013, cơ quan hải quan ấn định số tiền thuế phải nộp, thì thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế ấn đinh là ngày đăng ký tờ khai hải quan đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp là hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất thì thời hạn nộp thuế đối với s thuế ấn định là ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập. Đối với hàng hóa khác, thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế ấn định là ngày thông quan hoặc giải phóng hàng;

- Các tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 01/7/2013, nhưng cơ quan hải quan ban hành quyết định ấn định thuế sau ngày 01/7/2013, thì thời hạn nộp thuế đối với s tiền thuế ấn định là ngày cơ quan hải quan ban hành quyết định ấn đnh thuế.

Căn cứ khoản 1 Điều 168 Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định: Bãi bỏ quy định v thời hạn nộp thuế tại đỉểm 1.2.5.4 Điều 14 Thông tư s 205/2010/TT- BTC ngày 15/12/2010; khoản 2 Điều 2 Thông29/2014/TT-BTC ngày 26/02/2014 quy định: về thời hạn nộp thuế tại đim 1.2.5.4 Điều 14 Thông tư 205/2010/TT-BTC thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư 128/2013/TT- BTCngày 10/9/2013.

Đối chiếu với các quy định dẫn trên, trường hợp của Công ty TNHH L'Oreal Việt Nam không xác định được phí bản quyền tại thời điểm đăng ký tờ khai do phụ thuộc vào doanh thu bán hàng sau nhập khẩu thì thời hạn nộp tiền thuế ấn định đối với phí bản quyền, phí giấy phép thực tế đã trả thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 20 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính. Đ nghị Công ty theo thời điểm đăng ký tờ khai để xác định thời hạn nộp tiền thuế ấn định theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

V/v Hướng dẫn tính phí bản quyền (Công ty TNHH L'Oreal Việt Nam)
Số hiệu 75/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 07/01/2015
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Hướng dẫn tính phí bản quyền (Công ty TNHH L'Oreal Việt Nam)
V/v Hướng dẫn tính phí bản quyền (Công ty TNHH L'Oreal Việt Nam)