V/v Hướng dẫn thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ sản phẩm đóng tàu (Công ty TNHH Đóng tàu và cơ khí hàng hải Sài Gòn)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h30 ngày 05/12/2014

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 14492/TCHQ-GSQL

V/v Hướng dẫn thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ sản phẩm đóng tàu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Đóng tàu và cơ khí hàng hải Sài Gòn

(Đ/c: Khu công nghiệp Đồng Xuyên, tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số Sofel14-01 ngày 18/11/2014 của Công ty TNHH Đóng tàu và cơ khí hàng hải Sài Gòn về việc đề nghị được làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ sản phẩm đóng tàu; Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ:

Trường hợp Công ty đã thực hiện xong hợp đồng đóng tàu với đối tác nước ngoài và được đối tác nước ngoài chỉ định giao cho chính Công ty hoặc một đơn vị khác để thực hiện bổ sung các hạng mục khác (theo hợp đồng khác) thì áp dụng quy định tại Điều 15 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và Điều 45 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính để làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ sản phẩm đóng tàu. Chính sách thuế của các tờ khai nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định đối với từng loại hình nhập khẩu tương ứng.

2. Về hồ sơ thanh khoản (hoàn thuế, không thu thuế):

Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 117 và Điều 126 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính thì: "Tờ khai xuất khẩu-nhập khẩu tại chỗ chỉ có giá trị để xét hoàn thuế, không thu thuế nếu doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ đăng ký tờ khai theo loại hình sản xuất xuất khẩu (SXXK) hoặc gia công (GC) để tiếp tục sản xuất, gia công xuất khẩu ra nước ngoài."

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện ./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

V/v Hướng dẫn thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ sản phẩm đóng tàu (Công ty TNHH Đóng tàu và cơ khí hàng hải Sài Gòn)
Số hiệu 14492/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 03/12/2014
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Hướng dẫn thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ sản phẩm đóng tàu (Công ty TNHH Đóng tàu và cơ khí hàng hải Sài Gòn)
V/v Hướng dẫn thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ sản phẩm đóng tàu (Công ty TNHH Đóng tàu và cơ khí hàng hải Sài Gòn)