V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan (Viện nghiên cứu cơ khí - Bộ Công Thương)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h45 ngày 16/04/2014

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN

_______

Số: 436/GSQL-GQ2

V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Viện nghiên cứu cơ khí - Bộ Công Thương

(Địa chỉ: Số 4 đường Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Tp. Hà Nội)

Trả lời công văn số 269/NCCK ngày 07/04/2014 của Viện nghiên cứu cơ khí về việc tư vấn chính sách nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Quy định về hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ được hướng dẫn chi tiết tại Điều 15 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ. Theo đó, để xác định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ được căn cứ trên 02 hợp đồng riêng biệt:

a) Hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng gia công, hợp đồng thuê mướn có điều khoản ghi rõ hàng hóa được giao cho người nhận hàng tại Việt Nam;

b) Hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng gia công, hợp đồng thuê mướn có điều khoản ghi rõ hàng hóa được nhận từ người giao hàng tại Việt Nam.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Viện nghiên cứu cơ khí đáp ứng điều kiện: có hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị ký với Công ty JAT trong đó có điều khoản chỉ định Viện nghiên cứu cơ khí giao hàng tại Việt Nam; hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị ký giữa Công ty JAT và Công ty Marubeni có điều khoản chỉ định Công ty Marubeni nhận hàng tại Việt Nam và Công ty Marubeni có đầy đủ tư cách pháp nhân hoạt động tại Việt Nam theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/05/2004 của Chính phủ thì được áp dụng hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ.

2. Trường hợp được áp dụng xuất nhập khẩu tại chỗ thì hàng hóa xuất khẩu tại chỗ coi như hàng xuất khẩu tại chỗ coi như hàng xuất khẩu; hàng nhập khẩu tại chỗ coi như hàng nhập khẩu, phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (khoản 1 Điều 15 Nghị định 154/2005/NĐ-CP)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Viện biết, thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha

V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan (Viện nghiên cứu cơ khí - Bộ Công Thương)
Số hiệu 436/GSQL-GQ2 Ngày văn bản 15/04/2014
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan (Viện nghiên cứu cơ khí - Bộ Công Thương)
V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan (Viện nghiên cứu cơ khí - Bộ Công Thương)