V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan và chính sách thuế (Công ty TNHH xây lắp và kỹ thuật Phước Thái)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h10 ngày 13/04/2017

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

_______

Số: 720/GSQL-GQ2

V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan và chính sách thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH xây lắp và kỹ thuật Phước Thái

(Đ/c: số 255, Tổ 13, Thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội)

Trả lời công văn số 01/01PT-CV ngày 28/02/2017 của Công ty TNHH xây lắp và kỹ thuật Phước Thái về đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hoạt động bảo dưỡng sửa chữa cho doanh nghiệp chế xuất. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) có ý kiến như sau:

Do nội dung vướng mắc của Công ty không rõ ràng, không có hồ sơ kèm theo, nên Cục Giám sát quản lý về hải quan không đủ cơ sở để hướng dẫn Công ty cụ thể. Tuy nhiên, về thủ tục hải quan Công ty nghiên cứu Luật Hải quan số 54/2014/QH13, Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/03/2015 của Chính Phủ, Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính; về chính sách thuế Công ty nghiên cứu Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13, Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính Phủ, Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12, Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi bổ sung Luật thuế GTGT và Thuế TTĐB, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính Phủ hướng dẫn một số điều Luật số 106/2016/QH13, Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 28/12/2013 của Chính phủ, Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ.

Trường hợp còn vướng mắc phát sinh đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNGVũ Lê Quân

 

 

 

V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan và chính sách thuế (Công ty TNHH xây lắp và kỹ thuật Phước Thái)
Số hiệu 720/GSQL-GQ2 Ngày văn bản 12/04/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan và chính sách thuế (Công ty TNHH xây lắp và kỹ thuật Phước Thái)
V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan và chính sách thuế (Công ty TNHH xây lắp và kỹ thuật Phước Thái)