V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan loại hình nhập sản xuất xuất khẩu (Công ty TNHH Dong Yang E&P Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h30 ngày 17/05/2016

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HQ

_______

Số: 652/GSQL-GQ2

V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan loại hình nhập sản xuất xuất khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Dong Yang E&P Việt Nam

(Đ/c Xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên)

Trả lời công văn số 16-0505/CV-DY ngày 05/5/2016 của công ty TNHH Dong Yang E&P VN về đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiên như sau:

1. Về đề nghị hướng dẫn cho trường hợp Công ty Sam Sung cung cấp nguyên liệu cho Công ty Dong Yang theo hình thức liên kết sản xuất, đề nghị Công ty Dong Yang làm rõ hình thức liên kết sản xuất cụ thể như thế nào để có cơ sở hướng dẫn.

2. Về việc thực hiện theo loại hình gia công hoặc sản xuất xuất khẩu là trên cơ sở bản chất giao dịch giữa hai bên, thủ tục hải quan thực hiện như sau:

- Nếu thực hiện theo loại hình gia công theo hợp đồng ký kết giữa hai Công ty thì thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương III Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

- Nếu Công ty TNHH Dong Yang E&P VN nhập khẩu nguyên liệu của Công ty Sam Sung theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu thì thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 4 Chương III Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

3. Về hình thức thanh toán:

Trường hợp hai Công ty có thỏa thuận hình thức thanh toán theo phương thức bù trừ trị giá thành phẩm thì phải thể hiện bằng văn bản và khai báo phù hợp trên hệ thống VNACCS quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫn trên.

Cục Giám s át quảp lý về hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết, thực hiện./

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

 

V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan loại hình nhập sản xuất xuất khẩu (Công ty TNHH Dong Yang E&P Việt Nam)
Số hiệu 652/GSQL-GQ2 Ngày văn bản 16/05/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan loại hình nhập sản xuất xuất khẩu (Công ty TNHH Dong Yang E&P Việt Nam)
V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan loại hình nhập sản xuất xuất khẩu (Công ty TNHH Dong Yang E&P Việt Nam)