V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK tại chỗ (Công ty TNHH Akebino Kasei Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h00 ngày 31/12/2014

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 15422/TCHQ-GSQL

V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK tại chỗ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Akebino Kasei Việt Nam

(Đ/c Khu Công nghiệp Đại Từ, 386 Đường Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội)

Trả lời công văn số 13112014/AKV-CV ngày 13/11/2014 của Công ty TNHH Akebono Kasei Việt Nam về vướng mắc liên quan đến việc thông báo về việc làm thủ tục XNK tại chỗ sẽ làm lộ thông tin và giá với bên thứ ba. Về  vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đ thống nhất thực hiện việc quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ tại các đơn vị nội bộ thuộc cơ quan Hải quan, ngày 10/10/2014 Bộ Tài chính ban hành công văn số 14397/BTC-TCHQ gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn cụ thể. Theo đó, khi hoàn thành thủ tục xuất khẩu tại chỗ, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ có trách nhiệm Thông báo cho Chi cục Hải quan nơi làm thụ tục nhập khẩu tại chỗ theo mẫu số 01/TBXNKTC (ban hành kèm theo công văn số 14397/BTC-TCHQ), nội dung thông báo này là giữa cơ quan hải quan nơi làm thủ tục xuất và thủ tục nhập, không yêu cầu Công ty phải lập và gửi cho bên nhập khẩu.

Trường hợp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu chưa nhận được Thông báo của Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu gửi đến theo mẫu số 01/TBXNKTC nói trên thì vẫn phải thực hiện làm thủ tục nhập khẩu cho doanh nghiệp dựa trên thông tin trên tờ khai xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục và có trách nhiệm yêu cầu Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu gi Thông báo này để phục vụ việc quản lý tiếp theo.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết và thực hỉện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK tại chỗ (Công ty TNHH Akebino Kasei Việt Nam)
Số hiệu 15422/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 30/12/2014
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK tại chỗ (Công ty TNHH Akebino Kasei Việt Nam)
V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK tại chỗ (Công ty TNHH Akebino Kasei Việt Nam)