V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan (Công ty TNHH Toyo Ink Compounds Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h20 ngày 19/04/2016

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HQ

_______

Số: 495/GSQL-GQ2

V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Toyo Ink Compounds Việt Nam

(đ/c: Lô G9, KCN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh)

Trả lời công văn số TICV-CV630020 ngày 22/3/2016 của Công ty TNHH Toyo Ink Compounds Việt Nam về đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khấu tại chỗ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01 /2015 của Chính phủ, Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì để thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ, trong hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các bên phải đảm bảo điều kiện:

- Hợp đồng mua bán giữa Công ty A và Công ty TICV phải có điều khoản Công ty A chỉ định Công ty TIVC giao hàng cho Công ty C tại Việt Nam theo chỉ định nhận hàng của Công ty B.

- Hợp đồng mua bán giữa Công ty B và Công ty C phải có điều khoản Công ty B chỉ định Công ty C nhận hàng từ Công ty TICV tại Việt Nam theo chỉ định giao hàng từ Công ty A.

2. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫn trên, theo đó, hồ sơ xuất khẩu không yêu cầu doanh nghiệp nộp hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại; hồ sơ nhập khẩu không yêu cầu doanh nghiệp nộp hợp đồng mua bán.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

 

V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan (Công ty TNHH Toyo Ink Compounds Việt Nam)
Số hiệu 495/GSQL-GQ2 Ngày văn bản 14/04/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan (Công ty TNHH Toyo Ink Compounds Việt Nam)
V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan (Công ty TNHH Toyo Ink Compounds Việt Nam)