V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan (Công ty TNHH KCTC Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h40 ngày 22/05/2017

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

_______

Số: 1020/GSQL-GQ2

V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH KCTC Việt Nam

(Địa chỉ: 233 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời Công văn số 01-2017/Cy ngày 04/05/2017 của Công ty TNHH KCTC Việt Nam về đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với việc thanh lý máy móc thiết bị của doanh nghiệp chế xuất, Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 1 Thông tư số 23/2015/TT- BKHCN ngay 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ thì đối với trường hợp nhận chuyển giao trong nước từ doanh nghiệp trong các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất; giữa các doanh nghiệp trong các khu chế xuất với nhau thì không chịu sự điều chỉnh của Thông tư này.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ thì doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa tài sản thanh lý của doanh nghiệp và các hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư thương mại. Tại thời điểm bán, thanh lý vào thị trường nội địa không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp hàng hóa thuộc điện quản lý theo điều kiện, tiểu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu; hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản.

Tại công văn số 8270/BTC-TCHQ ngày 17/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thanh lý hàng hóa là tài sản cố định của doanh nghiệp chế xuất.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc phát sinh, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNGVũ Lê Quân

 

 

 

V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan (Công ty TNHH KCTC Việt Nam)
Số hiệu 1020/GSQL-GQ2 Ngày văn bản 18/05/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan (Công ty TNHH KCTC Việt Nam)
V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan (Công ty TNHH KCTC Việt Nam)