V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan (Công ty TNHH Canon Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 11h00 ngày 21/04/2016

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HQ

_______

Số: 528/GSQL-GQ2

V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Canon Việt Nam

(đ/c: Lô A-1, KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn số CVN-LOGPL ngày 17/3/2016 của Cồng ty TNHH Canon Việt Nam là DNCX phản ánh vướng mắc liên quan đến việc thực hiện báo cáo quyết toán, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với hoạt động nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty. Đề nghị Công ty căn cứ quy định Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT- BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để lập và nộp báo cáo quyết toán cho cơ quan hải quan theo đúng quy định.

2. Đối với hoạt động gia công cho thương nhân nước ngoài của Công ty, đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫn trên để lập và nộp báo cáo quyết toán cho cơ quan hải quan. Theo đó, trường hợp hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức, cá nhân theo dõi chi tiết lượng hàng hóa, không theo trị giá thì được sử dụng kết quả kết xuất từ Hệ thống của tổ chức, cá nhân để lập báo cáo quyết toán đối với phần hàng hóa không quản lý theo trị giá này.

Khi báo cáo quyết toán nguyên vật liệu được quản lý theo lượng, doanh nghiệp sử dụng Biểu mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL ban hành theo Thông tư này, theo đó tại ô "số tiền (VNĐ)" được thay bằng ô "Số lượng".

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

 

V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan (Công ty TNHH Canon Việt Nam)
Số hiệu 528/GSQL-GQ2 Ngày văn bản 19/04/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan (Công ty TNHH Canon Việt Nam)
V/v Hướng dẫn thủ tục hải quan (Công ty TNHH Canon Việt Nam)