V/v Hoàn thuế NK, thuế TTĐB cho lô hàng rượu (Công ty TNHH Việt Năng)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h30 ngày 16/03/2015

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2074/TCHQ-TXNK

V/v Hoàn thuế NK, thuế TTĐB cho lô hàng rượu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Việt Năng

(Đ/c số 04 Đường Trần Hưng Đạo, TP Hà Nội)

Trả lời công văn số 01/CV/VN/2015 ngày 12/01/2014 của Công ty TNHH Việt Năng về việc đề nghị hoàn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) của lô hàng rượu nhập khẩu sau đó tái xuất ra nước ngoài quá hạn 365 ngày, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 8 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với sổ lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu. Trường hợp hàng hoá nhập khẩu được tái xuất ra nước ngoài quá thời hạn 365 ngày, cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, kiểm tra cụ th và báo cáo Tng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể.

Ngày 30/12/2014, căn cứ thm quyền quy định Bộ Tài chính đã có công văn số 19128/BTC-TCHQ hướng dẫn không thực hiện hoàn thuế đối với các mặt hàng rượu, bia, thuốc lá, gỗ nhập khẩu sau đó tái xuất nhưng quá hạn 365 ngày kể từ ngày nhập khẩu. Do đó, đề nghị Công ty TNHH Việt Năng thực hiện theo đúng văn bản đã hướng dẫn./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

V/v Hoàn thuế NK, thuế TTĐB cho lô hàng rượu (Công ty TNHH Việt Năng)
Số hiệu 2074/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 13/03/2015
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Hoàn thuế NK, thuế TTĐB cho lô hàng rượu (Công ty TNHH Việt Năng)
V/v Hoàn thuế NK, thuế TTĐB cho lô hàng rượu (Công ty TNHH Việt Năng)