V/v Giải tỏa cưỡng chế thuế tiêu thụ đặc biệt

Công văn cập nhật lúc 15h00 ngày 31/07/2009

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4341/TCHQ-KTTT

V/v Giải tỏa cưỡng chế thuế tiêu thụ đặc biệt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 07năm 2009

 

Kính gửi: - Ban Quản lý dự án Y tế Nông thôn (Bộ Y tế)

             - Công ty Đầu tư Công nghệ và TM Việt Nam.

(Nhà A1 ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội)

Trả lời công văn số 1926/2009/TC-CV ngày 10/6/2009 của Công ty Đầu tư Công nghệ và TM Việt Nam và công văn số 23/YTNT- MS ngày 16/7/2009 của Ban quản lý dự án Y tế Nông Thôn (Bộ Y tế) về việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt mặt hàng xe ô tô cứu thương . Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để xử lý thuế  tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xe ô tô cứu thương, Tổng cục Hải quan đang trình Bộ Tài chính xử lý theo hướng: Nếu số xe ô tô cứu  thương nhập khẩu từ nguồn ngân sách Nhà nước nào (ngân sách của Trung ương hay ngân sách của địa phương) thì nguồn ngân sách đó bố trí để nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Trường hợp không đủ kinh phí, đề nghị các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW trên cơ sở báo cáo của các đơn vị trực thuộc tập hợp và có văn bản gửi Bộ Tài chính bố trí dự toán ngân sách để có tiền nộp thuế.                                                                                    

Vì vậy, trong thời gian chờ các đơn vị làm thủ tục bố trí tiền từ ngân sách nhà nước cấp để nộp số tiền thuế lô hàng nêu trên, Tổng Cục hải quan đề nghị Cục hải quan các tỉnh, thành phố chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo điều 93 Luật quản lý Thuế đối với số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt truy thu của lô hàng 24 xe ô tô cứu thương do Công ty Đầu tư Công nghệ và TM Việt Nam nhập khẩu ủy thác cho Ban Quản lý dự án Y tế Nông thôn (Bộ Y tế) bao gồm: 07 chiếc xe nhập khẩu theo tờ khai số 40/NKDO/CL ngày 11/03/2008, số 130/NKDO/CL ngày 22/04/2008 tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, 17 chiếc nhập khẩu theo các tờ khai số 335/NK/NKDO/KVICL ngày 06/05/2008, số 302/NK/NKDO/KVICL ngày 24/04/2008, số 162/NK/NKDO ngày 24/03/2008, số 70/NKDO/CL ngày 26/02/2008 tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cho phép doanh nghiệp được thực hiện thời hạn nộp thuế theo quy định cho các lô hàng XNK mới phát sinh, nếu ngoài khoản nợ thuế truy thu nêu trên Doang nghiệp đáp ứng được các điều kiện quy định tại khoản 5 điều 3 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Tổng cục Hải quan thông báo Công ty Đầu tư Công nghệ và TM Việt Nam, Ban Quản lý dự án Y tế Nông thôn (Bộ Y tế) được biết và liên hệ với cơ quan hải quan địa phương để được giải quyết cụ thể./.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Cẩn

V/v Giải tỏa cưỡng chế thuế tiêu thụ đặc biệt
Số hiệu CV 4341/TCHQ-KTTT Ngày văn bản 21/07/2009
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Giải tỏa cưỡng chế thuế tiêu thụ đặc biệt
V/v Giải tỏa cưỡng chế thuế tiêu thụ đặc biệt