V/v Cưỡng chế thuế (Công ty Cổ phần ĐT và PT CN Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 11h00 ngày 26/09/2014

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 11640/TCHQ-TXNK

V/v Cưỡng chế thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2014

Kính gửi: Công ty Cổ phần ĐT và PT CN Việt Nam

(Đ/c: Tầng 9 -  Nhà A - Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội)

Trả lời công văn số 40 CV/ĐT ngày 04/09/2014 của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam về việc xử lý nợ thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 46 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 25/10/2013 của Chính phủ, thì "Việc tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đảm bảo: Không có nợ thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt của các lô hàng khác; phải nộp thuế trước khi thông quan đối với lô hàng đang làm thủ tục; số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đang còn nợ phải được tổ chức tín dụng bảo lãnh theo quy định", Công ty được tiếp tục làm thủ tục nhập khẩu nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1. Ngoài số tiền nợ phạt chậm nộp phát sinh trong thời gian gia hạn nợ thuế của số tiền thuế đã được gia hạn và số tiền phát sinh trong thời hạn di dời cơ sở sản xuất kinh doanh, Công ty không có khoản nợ thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt của các lô hàng khác tại thời điểm đăng ký tờ khai.

2. Công ty phải nộp thuế trước khi thông quan đối với lô hàng đang làm thủ tục.

3. Công ty có thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với số tiền chậm nộp đang còn nợ.

Thời hạn được giải tỏa cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan áp dụng theo thời hạn bảo lãnh của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

V/v Cưỡng chế thuế (Công ty Cổ phần ĐT và PT CN Việt Nam)
Số hiệu 11640/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 25/09/2014
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Cưỡng chế thuế (Công ty Cổ phần ĐT và PT CN Việt Nam)
V/v Cưỡng chế thuế (Công ty Cổ phần ĐT và PT CN Việt Nam)