V/v Chuyển đổi hình thức sử dụng kho ngoại quan (HQ Hồ Chí Minh, Công ty TNHH dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h00 ngày 27/03/2015

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2575/TCHQ-GSQL

V/v Chuyển đổi hình thức sử dụng kho ngoại quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2015

Kính gửi: - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;

- Công ty TNHH dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất

(Đ/c: 46-48 Hậu Giang, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số GDA08-545/15 ngày 17/03/2015 của Công ty TNHH dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất về việc chuyển đổi hình thức sử dụng kho ngoại quan từ kho ngoại quan thông thường sang kho ngoại quan chuyên dùng để lưu giữ hàng hóa là linh kiện, phụ tùng máy bay. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Công ty TNHH dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất về việc chuyển đổi hình thức sử dụng kho ngoại quan được Tổng cục Hải quan thành lập theo Quyết định số 255/QĐ-TCHQ ngày 08/02/2012 từ kho ngoại quan thông thường sang kho ngoại quan chuyên dùng để lưu giữ hàng hóa là link kiện, phụ tùng máy bay.

2. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh: Căn cứ quy định tại Điều 82 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; Điều 63 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính về điều kiện thành lập kho ngoại quan để kiểm tra việc Công ty hoàn thiện cơ sở hạ tầng, vật chất, kỹ thuật; nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì cho phép kho ngoại quan được lưu giữ các mặt hàng phù hợp với điu kiện bảo quản, lưu giữ của kho.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

V/v Chuyển đổi hình thức sử dụng kho ngoại quan (HQ Hồ Chí Minh, Công ty TNHH dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất)
Số hiệu 2575/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 26/03/2015
Loại văn bản Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Chuyển đổi hình thức sử dụng kho ngoại quan (HQ Hồ Chí Minh, Công ty TNHH dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất)
V/v Chuyển đổi hình thức sử dụng kho ngoại quan (HQ Hồ Chí Minh, Công ty TNHH dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất)