V/v Căn cứ tính thuế trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa hàng SXXK (Công ty TNHH SX-TM Thiên Long Long Thành)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h40 ngày 05/09/2016

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 8415/TCHQ-TXNK

V/v Căn cứ tính thuế trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa hàng SXXK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH SX-TM Thiên Long Long Thành

(Đ/c: KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn ngày 25/7/2016 của Công ty TNHH SX-TM Thiên Long Long Thành (Công ty) kiến nghị vướng mắc liên quan đến căn cứ tính thuế trong trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa số nguyên liệu, vật tư thuộc các tờ khai nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu nhưng đã đóng thuế tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về căn cứ tính thuế:

Khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngàỵ 21/01/2015 của Chính phủ quy đinh chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan quy định: "...hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tạm nhập - tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó chuyển mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu"

Theo quy định trên, trường hợp Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu thì khi khai báo chuyển tiêu thụ nội địa trên tờ khai hải quan mới, chính sách thuế thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới.

2. Về hiệu lực giấy chứng nhận xuất xứ (C/O):

Do nội dung tại công văn nêu trên của Công ty không nêu cụ thể C/O được cấp theo quy định của Hiệp định thương mại tự do nào, vì vậy Tổng cục Hải quan không có cơ sở để hướng dẫn chi tiết. Tuy nhiên, về nguyên tắc, theo quy định tại các Hiệp đinh thương mại tự do mà Việt Nam đang thực thi thì cơ quan hải quan nước nhập khẩu chỉ xem xét việc hưởng ưu đãi đặc biệt về thuế đối với các lô hàng có C/O còn hiệu lực.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT.CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hải Trang

 

V/v Căn cứ tính thuế trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa hàng SXXK (Công ty TNHH SX-TM Thiên Long Long Thành)
Số hiệu 8415/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 30/08/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Căn cứ tính thuế trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa hàng SXXK (Công ty TNHH SX-TM Thiên Long Long Thành)
V/v Căn cứ tính thuế trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa hàng SXXK (Công ty TNHH SX-TM Thiên Long Long Thành)