V/v Bảng kê lâm sản xuất khẩu (Công ty CP VietDutch Quốc Tế)
V/v Bảng kê lâm sản xuất khẩu (Công ty CP VietDutch Quốc Tế)
Số hiệu 118/GSQL-GQ1 Ngày văn bản 26/01/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Bảng kê lâm sản xuất khẩu (Công ty CP VietDutch Quốc Tế)
V/v Bảng kê lâm sản xuất khẩu (Công ty CP VietDutch Quốc Tế)