V/v Áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày SXXK (Công ty TNHH Posco Việt Nam Holding)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h30 ngày 09/08/2016

 

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 10804/BTC-TCHQ

V/v Áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày SXXK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Posco Việt Nam Holding

(Đ/c 5th Floor, Daeha Bustness Center, 360 Kim Mã, Hà Nội)

Trả lời công văn số 170/2016/CV-PVHMOF ngày 25/4/2016 của Công ty TNHH Posco Việt Nam Holdings về đề nghị được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty TNHH Posco-SS Yina (Công ty), trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu và hồ sơ kèm theo, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 8, Điều 13 Nghị định 127/2013/NĐ-CP thi hành vi: "khai sai mã số hàng hóa dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp mà bị phát hiện sau khi hàng hóa đã thông quan nhưng Công ty đã tự nguyện nộp đủ số tiền thuế phải nộp theo quy định trước thời điểm lập biên bản"  thuộc hành vi vi phạm quy định về khai thuế (Điều 8), không thuộc hành vi trốn thuế, gian lận thương mại (Điều 13).

2. Theo quy đinh tại Thông tư 93/2010/TT-BTC ngày 28/06/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để phục vụ cho việc trích lập kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính. Mặt khác, căn cứ để ban hành Thông tư này đã hết hiệu lực như: Nghị định 97/2007/NĐ-CP, Nghị định 18/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị đinh 97/2007/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ,... do đó không căn cứ vào Thông tư này để xác định hành vi gian lận thương mại, trốn thuế.

3. Việc xem xét điều kiện để người nộp thuế được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 cua Bộ Tài chính.

Theo đó, trường hợp của Công ty TNHH Posco-SS Vina bị xử phạt vi phạm hành chính vì đã có hành vi "khai sai mã số hàng hóa dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp... " thì không thuộc hành vi trốn thuế, gian lận thương mại (không bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế trong lĩnh vực hải quan quy định tại Điều 13 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ) và đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác quy định tại khoản 1 Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC, thì được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

V/v Áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày SXXK (Công ty TNHH Posco Việt Nam Holding)
Số hiệu 10804/BTC-TCHQ Ngày văn bản 05/08/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
V/v Áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày SXXK (Công ty TNHH Posco Việt Nam Holding)
V/v Áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày SXXK (Công ty TNHH Posco Việt Nam Holding)