Triển khai Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/05/2021 của TCHQ (Các Hiệp hội doanh nghiệp)
Triển khai Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/05/2021 của TCHQ (Các Hiệp hội doanh nghiệp)
Số hiệu 973/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 26/05/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Triển khai Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/05/2021 của TCHQ (Các Hiệp hội doanh nghiệp)
Triển khai Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/05/2021 của TCHQ (Các Hiệp hội doanh nghiệp)