Triển khai công văn số 1643/TCHQ-TXNK thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 (Các Hiệp hội)
Triển khai công văn số 1643/TCHQ-TXNK thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 (Các Hiệp hội)
Số hiệu 726/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 20/04/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Triển khai công văn số 1643/TCHQ-TXNK thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 (Các Hiệp hội)
Triển khai công văn số 1643/TCHQ-TXNK thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 (Các Hiệp hội)