Triển khai công văn số 1643/TCHQ-TXNK thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 (Các doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận)
Triển khai công văn số 1643/TCHQ-TXNK thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 (Các doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận)
Số hiệu 725/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 20/04/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Triển khai công văn số 1643/TCHQ-TXNK thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 (Các doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận)
Triển khai công văn số 1643/TCHQ-TXNK thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 (Các doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận)