Trị giá hải quan (Công ty TNHH Chính Xác Hồng Trí)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 15h45 ngày 19/07/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4223/TCHQ-TXNK

V/v Trị giá hải quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH Chính Xác Hồng Trí

(Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Trường, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 20180522 ngày 22/5/2018 của Công ty TNHH Chính Xác Hồng Trí về việc đề nghị khai bổ sung giảm trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đã thông quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 2 Điều 20 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP thì trị giá hải quan hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến của khẩu nhập đầu tiên trên cơ sở áp dụng Hiệp định chung về thuế quan và thương mại hoặc theo các cam kết quốc tế mà Cộng hòa XHCN Việt Nam đã ký kết.

- Căn cứ khoản 4 Điều 29 Luật hải quan số 12/2014/L-CTN ngày 30/6/2014 của Quốc Hội; khoản 1 Điều 20 Thong tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về các trường hợp doanh nghiệp được khai bổ sung trong trường hợp xác định có sai sót sau:

Đối với hàng hóa đã được thông quan: trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, trừ trường hợp nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm.

Quá thời hạn quy định nêu trên, người khai hải quan mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội; khoản 1 Điều 111 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 23/5/2015 của Bộ Tài chính quy định về các trường hợp xét giảm thuế, thì: Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan nếu bị hư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định chứng nhận thì được giảm thuế. Mức giảm thuế tương ứng với tỷ lệ, tổn thất thực tế của hàng hóa. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bị hư hỏng, mất mát toàn bộ thì không phải nộp thuế.

- Căn cứ quy định tại Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì các khoản điều chỉnh trừ trong trị giá hải quan gồm: Chi phí cho những hoạt động phát sinh sau khi nhập khẩu hàng hóa bao gồm các chi phí về xây dựng, kiến trúc, lắp đặt, bảo dưỡng hoặc trợ giúp kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật, chi phí giám sát và các chi phí tương tự; chi phí vận tải,
bảo hiểm phát sinh sau khi hàng hóa đã được vận chuyển đến cửa khẩu nhập đầu tiên... Các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp ở Việt Nam nằm trong giá mua hàng nhập khẩu...; khoản giảm giá (giảm giá theo cấp độ thương mại của giao dịch mua bán hàng hóa; giảm giá theo số lượng hàng hóa mua bán; giảm giá theo hình thức và thời gian thanh toán).

Trên cơ sở hồ sơ kiến nghị, đối chiếu với các quy định nêu trên thì trường hợp của Công ty TNHH Chính Xác Hồng Trí không thuộc các trường hợp khai bổ sung, xét giảm thuế và không thuộc các khoản điều chỉnh trừ theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Chính Xác Hồng Trí được biết và thực hiện nộp thuế theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- Vụ PC Bộ;

- Vụ CST

- Lưu: VT, TXNK - TGHQ (3b).           

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

  

Nguyễn Hoàng Tuấn

 

 

 

Trị giá hải quan (Công ty TNHH Chính Xác Hồng Trí)
Số hiệu 4223/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 18/07/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Trị giá hải quan (Công ty TNHH Chính Xác Hồng Trí)
Trị giá hải quan (Công ty TNHH Chính Xác Hồng Trí)