Trả lời vướng mắc phân loại hàng hóa (Công ty TNHH Jason Industry Việt Nam; HQ Đồng Nai)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h20 ngày 29/12/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 8120/TCHQ-TXNK

V/v Trả lời vướng mắc phân loại hàng hóa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH Jason Industry Việt Nam

(Quốc lộ 1A, KCN Bàu Xéo, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/Jason/2020 ngày 16/10/2020 của Công ty TNHH Jason Industry Việt Nam vướng mắc về việc áp mã HS đối với mặt hàng vỏ bọc ghế sofa nhập khẩu tại Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính vệ việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017;

Tham khảo Chú giải chi tiết HS 2017;

Mặt hàng nhập khẩu của công ty là vỏ bọc đã được cắt và may tạo hình theo hình dạng của ghế sofa, được sử dụng để bọc trực tiếp vào bên ngoài của khung ghế sofa (khung ghế đã được nhồi các vật liệu mềm như bông, gòn, các tấm mút/xốp...) và may lại tạo thành sản phẩm ghế hoàn chỉnh (vỏ bọc này đóng vai trò như bộ phận của ghế sofa) thì phù hợp phân loại vào nhóm 94.01, phân nhóm 9401.90, mã số phân loại phụ thuộc vào chất liệu của vỏ bọc.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Jason Industry Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

Trả lời vướng mắc phân loại hàng hóa (Công ty TNHH Jason Industry Việt Nam; HQ Đồng Nai)
Số hiệu 8120/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 28/12/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Trả lời vướng mắc phân loại hàng hóa (Công ty TNHH Jason Industry Việt Nam; HQ Đồng Nai)
Trả lời vướng mắc phân loại hàng hóa (Công ty TNHH Jason Industry Việt Nam; HQ Đồng Nai)