Tiền chậm nộp tiền thuế (Công ty TNHH Việt Nam Premium Products Trading)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h15 ngày 06/05/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2916/TCHQ-TXNK

V/v Tiền chậm nộp tiền thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH Việt Nam Premium Products Trading

(Địa chỉ: 207C Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 03VP/HQBD ngày 01/4/2020 của Công ty TNHH Việt Nam Premium Products Trading. Về việc tiền chậm nộp tiền thuế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 106 Luật Quản lý thuế/được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 quy định:

"1. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Đối với các Khoản nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 mà người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước, kể cả Khoản tiền nợ thuế được truy thu qua kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền thì được chuyển sang áp dụng mức tính tiền chậm nộp theo quy định tại Khoản này từ ngày 01 tháng 7 năm 2016."

Căn cứ Điểm e Khoản 4 Điều 42 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì “Trường hợp khai báo nộp bổ sung tiền thuế thiếu thì thời hạn nộp số tiền thuế thiếu được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai đó ”

Theo quy định dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Việt Nam Premium Products Trading xác định phải nộp thuế nhập khẩu bổ sung theo quy định thì ngoài việc nộp đủ tiền thuế nhập khẩu bổ sung, công ty còn phải nộp tiền chậm nộp tính từ ngày thông quan/giải phóng hàng đến ngày nộp đủ tiền thuế nhập khẩu bổ sung vào ngân sách nhà nước. Cách tính số tiền chậm nộp thực hiện theo quy định tại Khoản h Điều 133 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi bổ sung tại Khoản 66 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT- BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Việt Nam Premium Products Trading biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

Tiền chậm nộp tiền thuế (Công ty TNHH Việt Nam Premium Products Trading)
Số hiệu 2916/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 05/05/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Tiền chậm nộp tiền thuế (Công ty TNHH Việt Nam Premium Products Trading)
Tiền chậm nộp tiền thuế (Công ty TNHH Việt Nam Premium Products Trading)