Tiền chậm nộp (HQ Quảng Ninh; Công ty cổ phần Xi măng Hệ Dưỡng)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 07h50 ngày 19/06/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3514/TCHQ-TXNK

V/v Tiền chậm nộp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2018

Kính gửi: - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;

                       - Công ty cổ phần Xi măng Hệ Dưỡng. 

                     (Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, Ninh Bình)

Trả lời công văn số 053/CV-HD ngày 28/5/2018 của Công ty cổ phần Xi măng Hệ Dưỡng về tiền chậm nộp thuế cho tờ khai xuất khẩu clinker luồng xanh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1/ Về hàng hóa phải giám định:

Theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì:

- Tại khoản 2 Điều 33 quy định đối với trường hợp giải phóng hàng chờ kết quả giám định, phân loại hàng hóa:

a) Trách nhiệm của người khai hải quan

a.1) Khai thông tin đề nghị giải phóng hàng trên Tờ khai hải quan theo hướng dẫn khai báo tại phụ lục II kèm Thông tư này; Trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy thì ghi “Đề nghị giải phóng hàng” tại ô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan;

a.2) Thực hiện nộp thuế hoặc bảo lãnh đối với số tiền thuế tự kê khai, tự tính thuế;

a.3) Thực hiện khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư này.

b) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:

b.1) Cơ quan hải quan kiểm tra các điều kiện giải phóng hàng và phản hồi cho người khai hải quan;

b.2) Căn cứ kết quả giám định, phân loại, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai thông báo cho người khai hải quan để khai bổ sung (nếu có);

b.3) Trường hợp phải khai bổ sung mà người khai hải quan không thực hiện việc khai bổ sung thì cơ quan hải quan xử lý theo quy định tại điểm b.7 khoản 3 Điều 20 Thông tư này;

b.4) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan căn cứ đề nghị của người khai hải quan, hồ sơ hải quan để quyết định việc giải phóng hàng“.

- Tại Điều 46 quy định: “Đối với hàng hóa phải phân tích, giám định để đảm bảo xác định chính xác số thuế phải nộp thì người nộp thuế thực hiện nộp thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 33 và Điều 42 Thông tư này.

Nếu kết quả phân tích, giám định hàng hóa khác so với nội dung khai của người nộp thuế dẫn đến có thay đổi về số tiền thuế phải nộp thì sau khi có thông báo của cơ quan hải quan về kết quả phân tích, giám định, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung thông tin trên Hệ thống, nộp thuế, không phải tính tiền chậm nộp trong thời gian chờ kết quả phân tích, giám định hoặc được hoàn trả số tiền thuế đã nộp (nếu có) theo quy định của pháp luật.”

Theo quy định trên, đối với trường hợp hàng hóa phải giám định để xác định chính xác số tiền thuế phải nộp, người nộp thuế thực hiện nộp thuế theo khai báo (tự kê khai, tự tính thuế) và thuộc trường hợp giải phóng hàng. Khi có kết quả giám định phải khai báo nộp bổ sung tiền thuế (nếu có) theo thông báo của chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai và không bị tính chậm nộp trong thời gian chờ kết quả giám định.

2/ Về giá tạm tính:

Việc khai báo giá tạm tính, giá chính thức đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Theo đó, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan trị giá hải quan là giá tạm tính do người khai hải quan khai báo trên cơ sở chứng từ, tài liệu liên quan và có sẵn tại thời điểm xác định trị giá. Khi có giá chính thức, trị giá hải quan được xác định theo phương pháp xác định trị giá quy định tại khoản 2 Điều 4 và khoản 2 Điều 5 Thông tư này.

Điều kiện để chấp nhận thời điểm có giá chính thức: Thời điểm có giá chính thức được chấp nhận nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

(1) Hợp đồng mua bán hàng hóa có thỏa thuận về thời điểm có giá chính thức phù hợp với ngành hàng xuất khẩu, nhập khẩu theo thông lệ quốc tế;

(2) Thời điểm có giá thực tế phù hợp với thời điểm có giá chính thức theo thỏa thuận ghi trên Hợp đồng;

(3) Giá chính thức phù hợp với giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo chứng từ thanh toán.

Cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra việc khai báo của người khai hải quan, thời điểm có giá chính thức, điều kiện chấp nhận thời điểm có giá chính thức. Trường hợp không đủ điều kiện để được chấp nhận thời điểm có giá chính thức, đồng thời số thuế tính theo giá chính thức cao hơn số thuế đã nộp theo giá tạm tính thì người khai hải quan phải nộp tiền chậm nộp đối với số thuế chênh lệch.

Vì vậy, giao Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, giải quyết kiến nghị của Công ty theo thẩm quyền (gửi kèm bản photo công văn số 053/CV-HD ngày 28/5/2018  của Công ty cổ phần Xi măng Hệ Dưỡng).

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Công ty cổ phần Xi măng Hệ Dưỡng biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái

(để b/c);

- Cục trưởng Cục TXNK (để b/c);

- Lưu: VT, TXNK (3b).           

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

  

Lê Mạnh Hùng

 

 

 

Tiền chậm nộp (HQ Quảng Ninh; Công ty cổ phần Xi măng Hệ Dưỡng)
Số hiệu 3514/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 18/06/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Tiền chậm nộp (HQ Quảng Ninh; Công ty cổ phần Xi măng Hệ Dưỡng)
Tiền chậm nộp (HQ Quảng Ninh; Công ty cổ phần Xi măng Hệ Dưỡng)