Thuế xuất khẩu vàng trang sức (Công ty TNHH Pranda Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 15h50 ngày 25/12/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 7557/TCHQ-TXNK

V/v Thuế xuất khẩu vàng trang sức

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Pranda Việt Nam

(Địa chỉ; Số 16, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 11/2018/PVN ngày 29/11/2018 của Công ty TNHH Pranda Việt Nam về việc xin hướng dẫn thuế xuất khẩu vàng trang sức. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 điều 4 Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định:

"3. Mặt hàng đồ trang sức và các bộ phận rời của đồ trang sức bằng vàng (thuộc nhóm hàng 71.13), đồ kỹ nghệ và các bộ phận rời của đồ kỹ nghệ bằng vàng (thuộc nhóm hàng 71.14) và các sản phấm khác bằng vàng (thuộc nhóm hàng 71.15) được áp dụng mức thuế suất thuế xuất khấu 0% nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Ngoài hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khấu theo quy định chung, phải có Phiếu kết quả thử nghiệm xác định hàm lượng vàng dưới 95% do tố chức thử nghiệm được cấp phép xác định hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ cấp (xuất trình 01 bản chính đế đối chiếu, nộp 01 bản chụp cho cơ quan hải quan).

b) Trường hợp các mặt hàng là đồ trang sức và các bộ phận rời của đồ trang sức bằng vàng (nhóm hàng 71.13), đồ kỹ nghệ và các bộ phận rời của đồ kỹ nghệ bằng vàng (nhóm hàng 71.14) và các sản phẩm khắc bằng vàng (nhóm hàng 71.15) xuất khẩu theo hình thức gia công xuất khẩu hoặc có đủ điều kiện xác định là được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu, xuất khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu thì khi làm thủ tục hải quan thực hiện theo quy định hiện hành, không phải xuất trình Phiếu kết quả thử nghiệm xác định hàm lượng vàng. Đối với trường hợp xuất khẩu theo hình thức sản xuất xuất khẩu thì khi làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp phải xuất trình giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu của ngân hàng nhà nước theo quy định"

Trên cơ sở hàng hóa thực tế nhập khẩu, đề nghị Công ty liên hệ đơn vị hải quan nơi mở tờ khai để được hướng dẫn, áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu theo quy định trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Pranda Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh

 

Thuế xuất khẩu vàng trang sức (Công ty TNHH Pranda Việt Nam)
Số hiệu 7557/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 24/12/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thuế xuất khẩu vàng trang sức (Công ty TNHH Pranda Việt Nam)
Thuế xuất khẩu vàng trang sức (Công ty TNHH Pranda Việt Nam)