Thuế xuất khẩu (Công ty TNHH KS và XD Bảo Thạch)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h45 ngày 03/01/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 31/TCHQ-TXNK

V/v Thuế xuất khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH KS và XD Bảo Thạch

(Địa chỉ: thôn Bút Phong, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01 -HQ ngày 06/12/2018 của Công ty TNHH KS và XD Bảo Thạch về việc hướng dẫn khai báo mã HS cho mặt hàng đá hạt đã được gia công làm nhẵn bề mặt dùng làm vật liệu trang trí hoàn thiện, kích thước từ 20mm trở xuống, có nguồn gốc từ đá vôi và đá hoa trắng. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014QH13;

Căn cứ Điều 16, Điều 17 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ;

Vấn đề vướng mắc của Công ty phát sinh do Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng về Danh mục, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu, không có mã sô 6802.10.00, không yêu cầu cụ thể tiêu chuẩn phân tích mặt hàng khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu, không phải vướng mắc về việc xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Do vậy, đề nghị Công ty gửi văn bản kiến nghị đến Bộ Xây dựng để được giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH KS và XD Bảo Thạch được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh

 

 

Thuế xuất khẩu (Công ty TNHH KS và XD Bảo Thạch)
Số hiệu 31/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 02/01/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thuế xuất khẩu (Công ty TNHH KS và XD Bảo Thạch)
Thuế xuất khẩu (Công ty TNHH KS và XD Bảo Thạch)