Thuế XK đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải (Công ty TNHH Ngọc Thiên)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h30 ngày 21/10/2021

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4962/TCHQ-TXNK

V/v Thuế XK đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH Ngọc Thiên

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 21/NT-PC ngày 21/9/2021 của Công ty TNHH Ngọc Thiên về việc miễn thuế xuất khẩu đối với sản phẩm nhôm thỏi được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ điểm b khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thuộc trường họp được miễn thuế xuất khẩu;

Căn cứ khoản 3 Điều 25 và khoản 6 điều 40 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục hoặc tiêu chí để xác định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải;

Căn cứ khoản 23 Điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 sửa đổi Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định Chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường, theo đó, khoản 3 Điều 44 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định về ưu đãi thuế xuất khấu sửa đổi như sau: “Sản phấm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải rắn của cơ sở xử lý chất thải (sinh hoạt, công nghiệp và chất thải nguy hại) quy định tại khoản 12 Phụ lục III Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này là các sản phẩm đã được nêu trong dự án đầu tư, giấy chứng nhận đăng kỳ đầu tư của cơ sở xử lỷ chất thải

Căn cứ khoản 3 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 quy định trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 bổ sung khoản 32 Điều 3 Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 như sau: “Cơ sở có chức năng phù hợp để tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng và xử lý chất thải là cơ sở hoạt động phù hợp với chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận đầu tư, văn bản đăng ký đầu tư và các giấy tờ khác tương đương; có nhà xưởng, dây chuyền công nghệ, trang thiết bị và các hạng mục công trình phụ trợ được sử dụng cho hoạt động tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng và xử lý chất thải (bao gồm các loại chất thải: sinh hoạt, công nghiệp thông thường, y tế thông thường) đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định 40/2019/NĐ-CP quy định giấy phép xử lý chất thải nguy hại thay thế giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 0510100584 ngày 30/7/2013 của UBND tỉnh Hưng Yên chứng nhận Công ty TNHH Ngọc Thiên đăng ký thực hiện dự án đầu tư Nhà mày xử lý chất thải nguy hại và sản xuất kim loại màu với mục tiêu tái chế kim loại màu (Quy mô 5.000 tấn/năm).

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Ngọc Thiên có giấy phép xử lý chất thải nguy hại theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định 40/2019/NĐ-CP, sản phẩm xuất khẩu thu được từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải rắn đáp ứng quy định tại điểm b khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, khoản 23 Điều 2, điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 thì được miễn thuế xuất khẩu theo quy định tại điểm b khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Công ty TNHH Ngọc Thiên chịu trách nhiệm trước pháp luật về nguồn gốc sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải rắn đáp ứng quy định tại các văn bản pháp luật nêu trên.

2. Giao Cục Hải quan TP. Hà Nội nơi doanh nghiệp có nhà máy tái chế, xử lý chất thải tổ chức kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp đối với hồ sơ xuất khẩu sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải rắn, các chứng từ, tài liệu có liên quan, thực tế hoạt động sản xuất của doanh nghiệp để đảm bảo việc xử lý miễn thuế xuất khẩu theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Ngọc Thiên và Cục Hải quan TP. Hà Nội được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Cục HQ TP. Hà Nội;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Bằng Toàn

 

Thuế XK đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải (Công ty TNHH Ngọc Thiên)
Số hiệu 4962/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 20/10/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thuế XK đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải (Công ty TNHH Ngọc Thiên)
Thuế XK đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải (Công ty TNHH Ngọc Thiên)