Thuế tiêu thụ đặc biệt máy điều hòa trung tâm VRV/VRF (Công ty TNHH Điều Hòa Gree)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h40 ngày 30/10/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6992/TCHQ-TXNK

V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt máy điều hòa trung tâm VRV/VRF

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Điều Hòa Gree

(Lầu 19 Cao ốc Flemington, số 182 Lê Đại Hành, phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn ngày 06/06/2017 và ngày 12/07/2017 của Công ty TNHH Điều Hoà Gree (Công ty) đề nghị được hướng dẫn về phân loại thiết bị đồng bộ và thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với mặt hàng dự định nhập khẩu (trong 1 lần, 1 chuyến) là máy điều hoà trung tâm VRV/VRF, nhập khẩu thiếu một số vật tư (như: bộ chia ga và điều khiển, dây điện, ống đồng, ống nước..), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về phân loại

Căn cứ qui tắc 2a trong 6 quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì:

Một mặt hàng được phân lòại vào một nhóm hàng thì mặt hàng đó ở dạng chưa hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện cũng thuộc nhóm đó, nếu đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa đó khi đã hoàn chỉnh hoặc hoàn thiện. Cũng phân loại như vậy đối với hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện hoặc đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện (hoặc được phân loại vào dạng hàng hóa đã hoàn chỉnh hay hoàn thiện theo nội dung Qui tắc này), nhưng chưa lẳp ráp hoặc tháo rời.

Theo đó, mặt hàng nêu trên có thể xác định là ở dạng chưa hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời. Do vậy, đề nghị Công ty căn cứ các tài liệu, hồ sơ (như điểm 2 dưới đây), hàng hóa nhập khẩu, nếu xác định mặt hàng đã mang đặc tính cơ bản của hàng hóa đã hoàn chỉnh hoặc hoàn thiện thì áp dụng quy tắc 2(a) để phân loại mặt hàng theo quy định trên.

2. Về thuế TTĐB

Căn cứ Khoản 6 Điều 3 Thông tư 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt thì

Trường hợp cơ  sở kinh doanh nhập khẩu; uỷ thác nhập khẩu hệ thống điều hoà trung tâm trên 90.000 BTU hoặc cơ sở kinh doanh nhập khẩu ký hợp đồng với nhà thầu lắp đặt thiết bị trong nước về việc cung cấp hệ thống điều hòa trung tâm trên 90.000 BTU; việc giao hàng tùy thuộc vào tiến độ thi công công trình (hệ thống điều hòa này được nhập khẩu thành nhiều lần, nhiều chuyến) để không phải tính nộp thuế TTĐB đối với từng lần nhập khẩu là các chi tiết của thiết bị nhập khẩu như cục nóng hoặc cục lạnh thì hồ sơ cần xuất trình với cơ quan hải quan gồm:

- Hợp đồng nhập khẩu (trường hợp uỷ thác nhập khẩu phải có thêm hợp đồng uỷ thác nhập khẩu) hoặc hợp đồng mua bán (bản chính hoặc bản sao có đóng dấu của doanh nghiệp nhập khẩu) hệ thống điều hòa trung tâm với nhà thầu thi công trong nước; trong hợp đồng phải thế hiện đây là thiết bị đồng bộ có công suất trên 90.000 BTU được nhập khẩu nguyên chiếc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất kèm theo bảng kê số lượng các chi tiết của thiết bị nhập khẩu.

- Sơ đồ kết nối hệ thống điều hòa trung tâm có xác nhận của đơn vị nhập khẩu và nhà thầu thi công (trong trường hợp có nhà thầu thi công).

- Chứng thư giám định về công suất và tính đồng bộ của thiết bị nhập khẩu, đồng thời các bộ phận tách rời (cục nóng, cục lạnh) hoặc nhóm các bộ phận tách rời của thiết bị không thể tự hoạt động độc lập do cơ quan giám định có thẩm quyền theo quy định của pháp luật cấp.

Trường hợp từng bộ phận tách rời hoặc một số bộ phận tách rời lắp được thành một máy điều hòa nhiệt độ hoàn chỉnh, có công suất từ 90.000 BTU trở xuống hoạt động độc lập không cần kết nối với hệ thống thì từng bộ phận này vẫn phải chịu thuế TTĐB.

- Bản cam kết của cơ sở kinh doanh nhập khẩu về việc sử dụng hàng nhập khẩu đúng mục đích và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết của mình.

Căn cứ vào hồ sơ xuất trình của cơ sở kinh doanh, cơ quan hải quan lập phiếu theo dõi trừ lùi như Phụ lục I được ban hành kèm theo Thông tư này để theo dõi quản lý.

Đề nghị Công ty nghiên cứu nội dung hướng dẫn trên, đối chiếu với mặt hàng dự kiến nhập khẩu, hồ sơ cần xuất trình cho cơ quan hải quan để thực hiện phân loại mã số và áp dụng thuế TTĐB theo đúng quy định, trường hợp còn vướng mắc thì liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công tu biết và thực hiện

Trân trọng./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

Thuế tiêu thụ đặc biệt máy điều hòa trung tâm VRV/VRF (Công ty TNHH Điều Hòa Gree)
Số hiệu 6992/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 27/10/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thuế tiêu thụ đặc biệt máy điều hòa trung tâm VRV/VRF (Công ty TNHH Điều Hòa Gree)
Thuế tiêu thụ đặc biệt máy điều hòa trung tâm VRV/VRF (Công ty TNHH Điều Hòa Gree)