Thuế tiêu thụ đặc biệt (Công ty TNHH TM-DV Sports Turf Solutions)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 11h30 ngày 18/12/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 7407/TCHQ-TXNK

V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH TM-DV Sports Turf Solutions.

(Tầng 12 Tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 202/CV-XNK ngày 19/11/2018 của Công ty TNHH TM-DV Sports Turf Solutions đề nghị hướng dẫn về thuế tiêu thụ đặc biệt của xe chạy trong sân golf. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 155 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 quy định ủy thác mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao uỷ thác.

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định người nộp thuế là tổ chức nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ khoản 4 Điều 3 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 quy định: “Xe ô tô cứu thương; xe ô tô chở phạm nhân; xe ô tô tang lễ; xe ô tô thiết kế vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở được từ 24 người trở lên; xe ô tô chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông” thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Căn cứ khoản 5 điều 3 Thông tư 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 3. Đối tượng không chịu thuế

Hàng hoá quy định tại Điều 2 Thông tư này không thuộc diện chịu thuế TTĐB trong các trường hợp sau:

...

5. Đối với xe ô tô quy định tại khoản 4 Điều 3 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt là các loại xe theo thiết kế của nhà sản xuất được sử dụng làm xe cứu thương, xe chở phạm nhân, xe tang lễ; xe kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện; xe bọc thép phóng thang; xe truyền hình lưu động; xe thiết kế vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở được từ 24 người trở lên; xe ô tô chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông và các loại xe chuyên dụng, xe không đăng ký lưu hành, không tham gia giao thông do Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan có hướng dẫn cụ thể.

Cơ sở kinh doanh nhập khẩu xe ô tô có thiết kế chỉ dùng chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông thuộc đối tượng không chịu thuế TTĐB nêu tại khoản 5 Điều này phải xuất trình cho cơ quan hải quan nơi mở tờ khai nhập khẩu hồ sơ, thủ tục sau:

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chứng minh cơ sở nhập khẩu có chức năng kinh doanh khu vui chơi, giải trí, thể thao (có chữ ký, đóng dấu của cơ sở nhập khẩu).

- Cơ sở kinh doanh nhập khẩu ghi rõ trên Tờ khai hàng hoá nhập khẩu nội dung: “xe ô tô được thiết kế, chế tạo chỉ dùng chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông”. Cơ sở nhập khẩu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ nhập khẩu.

Cơ quan hải quan nơi cơ sở kinh doanh nhập khẩu đăng ký mở Tờ khai hàng hóa nhập khẩu kiểm tra hàng hóa và không thu thuế TTĐB mặt hàng nêu trên, không cấp Tờ khai xác nhận nguồn gốc xe nhập khẩu cho cơ sở kinh doanh nhập khẩu.

Trường hợp xe ô tô có thiết kế chỉ dùng chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông không phải chịu thuế TTĐB, cơ sở nhập khẩu đã làm thủ tục nhập khẩu như hướng dẫn tại khoản 5 Điều này với cơ quan hải quan, nếu thay đổi mục đích sử dụng so với khi nhập khẩu, không sử dụng trong khu vui chơi, giải trí, thể thao và là loại xe ô tô thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB thì cơ sở nhập khẩu phải kê khai, nộp thuế TTĐB với cơ quan hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp cơ sở nhập khẩu không khai báo với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để nộp thuế TTĐB do thay đổi mục đích sử dụng so với khi nhập khẩu thì cơ sở nhập khẩu sẽ bị xử phạt theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành

Căn cứ khoản 5 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu ủy thác.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH TM-DV Sports Turf Solutions nhập khẩu ủy thác xe chơi golf, xe chở hàng (xe máy chuyên dùng) chạy trong sân golf cho các doanh nghiệp có chức năng kinh doanh sân golf, các phương tiện chỉ sử dụng trong sân golf, không đăng ký lưu hành, không tham gia giao thông, nếu hồ sơ nhập khẩu, thực tế hàng hóa nhập khẩu và mục đích sử dụng của các loại xe nêu trên đáp ứng quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12, khoản 5 điều 3 Thông tư 195/2015/TT-BTC, khoản 5 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC, Luật Thương mại số 36/2005/QH11 thì thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH TM-DV Sports Turf Solutions được biết.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TXNK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Hưng

 

Thuế tiêu thụ đặc biệt (Công ty TNHH TM-DV Sports Turf Solutions)
Số hiệu 7407/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 17/12/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thuế tiêu thụ đặc biệt (Công ty TNHH TM-DV Sports Turf Solutions)
Thuế tiêu thụ đặc biệt (Công ty TNHH TM-DV Sports Turf Solutions)