Thuê mặt bằng đặt trụ sở chi nhánh trong DNCX (Công ty TNHH Samsung SDS Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h20 ngày 22/10/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6134/TCHQ-GSQL

V/v Thuê mặt bằng đặt trụ sở chi nhánh trong DNCX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH Samsung SDS Việt Nam

(Phòng 208, Tầng 2, Lô CN05, đường YP6, KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh)

Trả lời công văn số 1209/2018 ngày 12/9/2018 và công văn số 2609/2018 ngày 26/9/2018 của Công ty TNHH Samsung SDS Việt Nam (không phải là doanh nghiệp chế xuất - DNCX) về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc đặt trụ sở Công ty và Chi nhánh Công ty trong DNCX:

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định tại Luật Đầu tư năm 2014, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư năm 2014 để thực hiện.

2. Về việc kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan đối với tài sản tại văn phòng đi thuê của Công ty TNHH Samsung SDS Việt Nam:

Vì các Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) hiện đang được áp dụng chính sách thuế là khu phi thuế quan. Do Công ty dự kiến thuê lại chính khu vực văn phòng của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) để cung cấp dịch vụ và đối với đặt thù dịch vụ IT không liên quan đến sản xuất vậy nên đề nghị Công ty trước khi đưa thiết bị, máy móc vào văn phòng thuê, đề nghị Công ty:

- Phối hợp Chi cục Hải quan quản lý DNCX kiểm tra mặt bằng thuê văn phòng đảm bảo yêu cầu ngăn cách với khối văn phòng của DNCX; có hệ thống kiểm soát nhân viên ra vào khu vực thuê; có camera giám sát cổng ra, vào kết nối với Chi cục Hải quan quản lý DNCX có khả năng lưu giữ, truy xuất dữ liệu theo yêu cầu.

- Lập danh mục hàng hóa đưa vào Chi nhánh nằm trong DNCX để phục vụ lắp đặt hệ thống công nghệ thông tin của Công ty như hệ thống máy chủ, máy tính văn phòng.... Danh mục này có xác nhận của các bên liên quan, bao gồm Công ty TNHH Samsung SDS Việt Nam, DNCX cho thuê mặt bằng và Chi cục Hải quan quản lý DNCX. Trong quá trình hoạt động phát sinh việc mang vào, mang ra, thay thế thì thông báo với Chi cục Hải quan quản lý DNCX để biết.

Công ty TNHH Samsung SDS Việt Nam và DNCX cho thuê mặt bằng phải có trách nhiệm quản lý và sử dụng tài sản của Công ty theo đúng quy định về chính sách thuế đã áp dụng đối với tài sản đó. Trong trường hợp có sự chuyển nhượng tài sản giữa các Công ty phải khai báo hải quan theo đúng quy định. Chi cục Hải quan quản lý DNCX có trách nhiệm quản lý và thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu nghi vấn tài sản sử dụng không đúng, có sự chuyển nhượng hoặc tiêu thụ ra bên ngoài mà không khai hải quan theo quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Samsung SDS Việt Nam được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh;

- Lưu: VT, GSQL (3b).
 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

Thuê mặt bằng đặt trụ sở chi nhánh trong DNCX (Công ty TNHH Samsung SDS Việt Nam)
Số hiệu 6134/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 19/10/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thuê mặt bằng đặt trụ sở chi nhánh trong DNCX (Công ty TNHH Samsung SDS Việt Nam)
Thuê mặt bằng đặt trụ sở chi nhánh trong DNCX (Công ty TNHH Samsung SDS Việt Nam)