Thuế GTGT thức ăn chăn nuôi (Công ty TNHH Dầu ăn Honoroad VN)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h00 ngày 25/11/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 7450/TCHQ-TXNK

V/v Thuế GTGT thức ăn chăn nuôi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH Dầu ăn Honoroad VN

(Lô 26A, KCN Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang)

Trả lời công văn số CV/HNR/201020 ngày 20/10/2020 của Công ty TNHH Dầu ăn Honoroad VN đề nghị hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT) dầu cọ làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau :

Việc áp dụng thuế giá trị gia tăng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật sau: Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ; Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế; Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ; Thông tư số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng; Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các  Thông tư về thuế; Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài   chính; Thông tư số 83/2014/TT- BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam.

Trường hợp Công ty nhập dầu cọ thô, qua quá trình tinh luyện, sau đó bán lại cho các Công ty sản xuất thức ăn gia súc, thì tại thời điểm nhập khẩu, dầu cọ thô không phải là thức ăn gia súc. Đề nghị Công ty thực hiện chính sách thuế GTGT đối với dầu cọ thô tại khâu nhập khẩu theo quy định tại các văn bản dẫn trên.

Đối với trường hợp dầu cọ tinh luyện nhập khẩu, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn theo đúng thẩm quyền quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay được thay thế bởi Thông tư số 20/2017/TT- BNNPTNT ngày 10/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Dầu ăn Honoroad VN biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Cục trưởng Cục Thuế XNK;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lê Mạnh Hùng

 

 

Thuế GTGT thức ăn chăn nuôi (Công ty TNHH Dầu ăn Honoroad VN)
Số hiệu 7450/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 24/11/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thuế GTGT thức ăn chăn nuôi (Công ty TNHH Dầu ăn Honoroad VN)
Thuế GTGT thức ăn chăn nuôi (Công ty TNHH Dầu ăn Honoroad VN)