Thuế giá trị gia tăng (Công ty Cổ phần ĐTTM Hiếu Linh)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h45 ngày 01/06/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3473/TCHQ-TXNK

V/v Thuế giá trị gia tăng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần ĐTTM Hiếu Linh

(Số 2 ngách 94/17 Phố Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 438/PC-TCT ngày 18/05/2020 của Tổng cục Thuế chuyển công văn số 200514/CV-HL ngày 14/05/2020 của Công ty Cố phần ĐTTM Hiếu Linh vướng mắc về thuế suất thuế giá trị gia tăng của mặt hàng trang thiết bị y tế nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 1 Nghị định 03/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 68 Nghị định số 36/2016/NĐ- CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bô sung tại Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế có quy định: “Đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A đã có phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng do Sở y tế cấp được nhập khẩu theo nhu cầu, không hạn chế số lượng mà không cần bảng phân loại và văn bản xác nhận là trang thiết bị y tế của Bộ Y tế khi thực hiện thủ tục thông quan"

Như vậy, quy định này chỉ liên quan đến thủ tục thông quan hàng hóa, không đề cập tới điều kiện để được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% đối với thiết bị y tế chuyên dùng do công ty nhập khẩu. Đề nghị công ty thực hiện đúng hướng dẫn tại công văn số 1532/TCHQ-TXNK ngày 12/03/2020 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cổ phần ĐTTM Hiếu Linh được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Hưng

 

Thuế giá trị gia tăng (Công ty Cổ phần ĐTTM Hiếu Linh)
Số hiệu 3473/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 29/05/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thuế giá trị gia tăng (Công ty Cổ phần ĐTTM Hiếu Linh)
Thuế giá trị gia tăng (Công ty Cổ phần ĐTTM Hiếu Linh)