Thuế BVMT đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế (Công ty TNHH Elecon Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h40 ngày 11/05/2018

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 5235/BTC-CST

V/v Thuế BVMT đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH Elecon Việt Nam

(Địa chỉ: Lô B6, KCN Thụy Vân, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

Trả lời Công văn số 04-2018/XNK-FLC ngày 17/3/2018 của Công ty TNHH FLECON VIỆT NAM (Công ty) kiến nghị về thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại khoản 4 Điều 3 Luật thuế BVMT quy định về đối tượng chịu thuế như sau: "4. Túi ni lông thuộc diện chịu thuế”.

- Tại điểm c khoản 2 Điều 4 Luật thuế BVMT quy định về đối tượng không chịu thuế BVMT như sau: "Hàng hóa do cơ sở sản xuất trực tiếp xuất khẩu hoăc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu, trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua hàng hóa thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi trường để xuất khẩu

- Tại Điều 1 và 2 Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

"4. Túi ni lông thuộc diện chịu thuế (túi nhựa) là loại túi, bao bì nhựa mỏng có hình dạng túi (có miệng túi, có đáy túi, có thành túi và có thể đựng sản phẩm trong đó) được làm từ màng nhựa đơn HDPE (high density polyethylene resin), LDPE (Low density polyethylen) hoặc LLDPE (Linear low density polyethylen resin), trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hóa và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận tíi ni lông thân thiện với môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bao bì đóng gói sẵn hàng hoá (kể cả có hình dạng túi và không có hình dạng túi) tại khoản này được quy định cụ thế như sau:

a) Bao bì đóng gói sẵn hàng hóa bao gồm:

a1) Bao bì đóng gói sẵn hàng hoá nhập khẩu.

a2) Bao bì mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự sản xuất hoặc nhập khẩu để đóng gói sản phẩm do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó sản xuất, gia công ra hoặc mua sản phẩm về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói"

"2.4. Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài (bao gồm cả hàng hoá xuất khẩu được gia công từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu) do cơ sở sản xuất (bao gồm cả gia công) trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu thì cơ quan hải quan không thu thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hoá xuất khẩu và nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công sau đó xuất khẩu ra nước ngoài khi nhập khấu.

Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường được tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua để xuất khẩu thì cơ sở sản xuất hàng hoá phải kê khai, nộp thuế bảo vệ mỏi trường khi bán hàng hóa.

Ví dụ 6: Doanh nghiệp A nhập khẩu 40 kg túi ni lông về để gia công thêm một số chi tiết như in nhãn hoặc gia công thêm để thành sản phẩm khác so với túi ni lông ban đầu nhập khẩu, sau đó xuất khẩu thì Doanh nghiệp A không phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với 40 kg túi ni lông nêu trên khi nhập khẩu.

Ví dụ 7: Doanh nghiệp B nhập khấu 100 kg thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng làm nguyên liệu, vật tư để sử dụng trong quá trình gia công hàng hóa xuất khẩu thì doanh nghiệp B không phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với 100 kg thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng nêu trên khi nhập khẩu"

Căn cứ các quy định nêu trên và theo trình bày của Công ty tại Công văn số 04-2018/XNK-PLC nêu trên: Trường hợp Công ty nhập khẩu túi ni lông thuộc diện chịu thuế BVMT, sau đó lượng túi ni lông này được đóng gói (luồn) vào trong bao bì PP (bao bì PP do Công ty sản xuất ra) là bao bì đóng gói sẵn hàng hóa quy định tại điểm a2 khoản a Điều 1 Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012 của Bộ Tài chính và Công ty trực tiếp xuất khẩu bao bì PP nêu trên thì Công ty không phải kê khai, nộp thuế BVMT đối với lượng túi ni lông nêu trên khi nhập khẩu.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH FLECON VIỆT NAM được biết./.

- Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Bộ (để b/c)

- Vụ PC; TCT; TCHQ;

- Lưu: VT, CST.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Hoàng Mạnh Tuấn

 

 
Thuế BVMT đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế (Công ty TNHH Elecon Việt Nam)
Số hiệu 5235/BTC-CST Ngày văn bản 08/05/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
Thuế BVMT đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế (Công ty TNHH Elecon Việt Nam)
Thuế BVMT đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế (Công ty TNHH Elecon Việt Nam)