Thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông nhập khẩu (HQ tỉnh Đồng Nai)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 15h15 ngày 25/05/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3478/TCHQ-TXNK

V/v Thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông nhập khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2017

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 349/HQĐNa-TXNK ngày 27/02/2017 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai phản ánh vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với mặt hàng túi plastic làm từ Polyme Etylen nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật Thuế BVMT thì túi ni lông thuộc diện chịu thuế BVMT.

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012 của Bộ Tài chính quy định: Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài (bao gồm cả hàng hoá xuất khẩu được gia công từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu) do cơ sở sản xuất (bao gồm cả gia công) trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu thì cơ quan hải quan không thu thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hoá xuất khẩu và nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công sau đó xuất khẩu ra nước ngoài khi nhập khẩu.

Căn cứ các quy định nêu trên, đối chiếu trường hợp Công ty TNHH Dona Pacific Việt Nam, do hồ sơ chưa thể hiện việc nhập khẩu túi ni lông để sản xuất đế giày có phải là hoạt động gia công hay không. Do đó:

- Trường hợp Công ty TNHH Dona Pacific Việt Nam nhập khẩu túi ni lông thuộc diện chịu thuế BVMT (túi plastic từ polyme etylen) làm nguyên liệu để gia công sản phẩm giầy xuất khẩu thì Công ty không phải kê khai, nộp thuế BVMT đối với lượng túi ni lông nêu trên khi nhập khẩu.

- Trường hợp Công ty TNHH Dona Pacific Việt Nam nhập khẩu túi ni lông thuộc diện chịu thuế BVMT làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm giầy xuất khẩu thì Công ty phải kê khai, nộp thuế BVMT đối với lượng túi ni lông nêu trên khi nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan ừả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Hưng

 

 

 

Thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông nhập khẩu (HQ tỉnh Đồng Nai)
Số hiệu 3478/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 26/05/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông nhập khẩu (HQ tỉnh Đồng Nai)
Thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông nhập khẩu (HQ tỉnh Đồng Nai)