Thủ tục và chính sách thuế đối với xe buýt chạy thử nghiệm (Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 15h30 ngày 15/01/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 350/TCHQ-TXNK

V/v Thủ tục và chính sách thuế đối với xe buýt chạy thử nghiệm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam

(Tầng 15 Tòa nhà Daecha, 360 Kim Mã, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn ngày 05/11/2018 của Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam đề nghị hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu và chính sách thuế đối với xe buýt chạy thử nghiệm. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục nhập khẩu:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật Quản lý ngoại thương, khoản 1 Điều 15 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ thì: Trừ trường hợp kinh doanh tạm nhập, tái xuất quy định tại Điều 39 của Luật này, thương nhân được tạm nhập vào Việt Nam hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa không thuộc diện tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu theo hợp đồng với nước ngoài để phục vụ mục đích bảo hành, bảo dưỡng, thuê, mượn hoặc để sử dụng vì mục đích khác trong một khoảng thời gian nhất định rồi tái xuất chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam.”

Theo công văn số 1265/XNK-CN ngày 01/11/2018 của Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương, việc tạm nhập khẩu xe buýt Volvo Hybrid (chưa qua sử dụng) thử nghiệm cho dự án thí điểm, sau đó tái xuất khỏi Việt Nam được thực hiện tại cơ quan hải quan theo các quy định hiện hành về tạm nhập tái xuất.

Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận chuyển tạm nhập tái xuất để thực hiện dự án, thử nghiệm thực hiện theo quy định tại khoản 23 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ.

2. Về thuế nhập khẩu:

Theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì miễn thuế đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập trong thời hạn nhất định, bao gồm:

“Hàng hóa tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập để tổ chức hoặc tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, sự kiện thể thao, văn hóa, nghệ thuật hoặc các sự kiện khác; máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất để thử nghiệm, nghiên cứu phát triển sản phẩm; máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định hoặc phục vụ gia công cho thương nhân nước ngoài, trừ trường hợp máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất;”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp UBND TP. Hồ Chí Minh tạm nhập xe buýt Volvo Hybrid để chạy thử nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh không thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

3. Về thuế tiêu thụ đặc biệt:

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 quy định: “Xe ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng” thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Căn cứ  quy định nêu trên, trường hợp UBND TP. Hồ Chí Minh tạm nhập xe buýt Volvo Hybrid từ 24 chỗ trở lên để chạy thử nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh thì không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

4. Về thuế giá trị gia tăng:

Theo quy định tại khoản 20 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 thì hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam được biết.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái

 

Thủ tục và chính sách thuế đối với xe buýt chạy thử nghiệm (Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam)
Số hiệu 350/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 15/01/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thủ tục và chính sách thuế đối với xe buýt chạy thử nghiệm (Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam)
Thủ tục và chính sách thuế đối với xe buýt chạy thử nghiệm (Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam)