Thủ tục tạm nhập mẫu xe ô tô để nghiên cứu, thí nghiệm, triển lãm (Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h15 ngày 27/02/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1149/TCHQ-GSQL

V/v Thủ tục tạm nhập mẫu xe ô tô để nghiên cứu, thí nghiệm, triển lãm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast

(Đ/c: Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Đào Cát Hải, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng)

Trả lời công văn số 182/2020/VF ngày 18/02/2020 và công văn số 242/2020/VF ngày 24/02/2020 của Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast (Công ty Vinfast) về việc thủ tục hải quan tạm nhập mẫu xe ô tô để nghiên cứu, thí nghiệm trong quá trình phát triển xe mới, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:           

1. Về địa điểm làm thủ tục hải quan

Trường hợp xác định hàng hoá nhập khẩu là xe ô tô mô hình được thiết kế, xử lý để không thể tham gia giao thông, sử dụng để làm mẫu trong quá trình phát triển xe mới, không phải là xe ô tô chở người theo quy định tại Thông tư số 06/2019/TT-BCT ngày 25/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thì Công ty Vinfast được thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài theo quy định tại Điều 55a Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 29 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ.

2. Về chính sách mặt hàng

Căn cứ quy định tại gạch đầu dòng số 6 điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ thì các điều kiện kinh doanh quy định tại Nghị định này không áp dụng đối với ô tô nhập khẩu không tham gia giao thông công cộng, chỉ hoạt động trong phạm vi hẹp và ô tô nhập khẩu theo hình thức tạm nhập tái xuất.

Như vậy, mẫu xe ô tô mô hình tạm nhập - tái xuất không thuộc đối tượng áp dụng Nghị định 116/2017/NĐ-CP.

- Căn cứ quy định tại điểm g khoản 7 Điều 7 Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 thì sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu gồm có hàng hóa, vật tư, thiết bị, máy móc tạm nhập - tái xuất không tiêu thụ và sử dụng tại Việt Nam.

Như vậy, mẫu xe ô tô mô hình tạm nhập - tái xuất được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.

3. Về khai hải quan

a) Mã loại hình: Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015, trường hợp hàng hóa tạm nhập là hàng mẫu đã được xử lý để không thể được mua bán, sử dụng, chỉ để làm mẫu phục vụ phát triển sản phẩm thì khai báo mã loại hình là G13.

b) Tên hàng: Đề nghị Công ty Viníast căn cứ thực tế hàng hóa để thực hiện khai báo theo hướng dẫn tại tiêu chí 1.78 mẫu số 01 Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

c) Mã số hàng hóa: Đề nghị Công ty Vinfast căn cứ thực tế hàng hoá nhập khẩu, đối chiếu với quy định tại Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định mã số hàng hoá nhập khẩu.

4. Về chính sách thuế

a) Về thuế nhập khẩu

Khoản 10 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định miễn thuế nhập khẩu đối với: “Hàng hóa không nhằm mục đích thương mại trong các trường hợp sau: hàng mẫu; ảnh, phim, mô hình thay thế cho hàng mẫu; ấn phẩm quảng cáo số lượng nhỏ"

Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2019 của Chính phủ quy định miễn thuế nhập khẩu đối với: “Hàng mẫu, ảnh về hàng mẫu, phim về hàng mẫu, mô hình thay thế cho hàng mẫu có trị giá hải quan không vượt quá 50.000 đồng Việt Nam hoặc đã được xử lý đê không thể được mua bán hoặc sử dụng, chỉ đế làm mẫu"

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp nhập khẩu hàng hóa nếu đáp ứng quy định là hàng mẫu tại Điều 27 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì được miễn thuế nhập khẩu.

b) Về thuế tiêu thụ đặc biệt

Khoản 1 Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 quy định xe ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Điểm c khoản 2 Điều 3 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 quy định hàng hóa nhập khẩu quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật này không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trong trường hợp là hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu không phải nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu trong thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hàng hóa tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu không phải nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu trong thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

c) Về thuế giá trị gia tăng

Căn cứ khoản 20 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 quy định hàng hóa tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hàng hóa tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast được biết, trường hợp vướng mắc, liên hệ Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục Thuế XNK;

- Cục HQ TP Hà Hội;

- Lưu: VT, GSQL (03bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Mai Xuân Thành

 

Thủ tục tạm nhập mẫu xe ô tô để nghiên cứu, thí nghiệm, triển lãm (Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast)
Số hiệu 1149/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 26/02/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thủ tục tạm nhập mẫu xe ô tô để nghiên cứu, thí nghiệm, triển lãm (Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast)
Thủ tục tạm nhập mẫu xe ô tô để nghiên cứu, thí nghiệm, triển lãm (Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast)