Thủ tục hải quan tạm nhập, tái xuất hàng hóa tại chỗ (Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h20 ngày 30/03/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2015/TCHQ-GSQL

V/v Thủ tục hải quan tạm nhập, tái xuất hàng hóa tại chỗ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam

(Đ/c: Lô J1/2, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn số PSNV-MOULD/21022020 ngày 21/02/2020 của Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam xin hướng dẫn thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị, khuôn tạm nhập tái xuất tại chỗ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 41 Luật Quản lý ngoại thương, Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và điểm c Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ, đối chiếu với trường hợp nêu tại công văn số PSNV-MOULD/21022020 dẫn trên của Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam, để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty và đối tác được chỉ định nhận hàng tại Việt Nam liên hệ với các Chi cục Hải quan dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn làm thủ tục tái xuất, tạm nhập tại chỗ đối với hàng hóa là khuôn, mẫu theo hợp đồng thuê mượn theo thủ tục quy định tại Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tai chính.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, GSQL (03bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Mai Xuân Thành

 

Thủ tục hải quan tạm nhập, tái xuất hàng hóa tại chỗ (Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam)
Số hiệu 2015/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 27/03/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thủ tục hải quan tạm nhập, tái xuất hàng hóa tại chỗ (Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam)
Thủ tục hải quan tạm nhập, tái xuất hàng hóa tại chỗ (Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam)