Thủ tục hải quan đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tỉnh Lào Cai)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h30 ngày 30/08/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5526/TCHQ-GSQL

V/v Thủ tục hải quan đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2019

Kính gửi: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tỉnh Lào Cai

(Địa chỉ: Số 039 đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 75/2019/CV ngày 10/7/2019 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tỉnh Lào Cai về việc đưa hàng miễn thuế vào kho ngoại quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về thủ tục đưa hàng vào kho ngoại quan: đề nghị Công ty căn cứ khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 18 Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ và Điều 85 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ để thực hiện.

Về quy định đối với hàng hoá vận chuyển chịu sự giám sát hải quan: đề nghị Công ty căn cứ Khoản 28 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, sửa đổi bổ sung Điều 50 Thông tư 38/2015/TT- BTC ngày 25/3/2018 của Bộ Tài chính để thực hiện. Việc khai báo tờ khai vận chuyển kết hợp thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu số 02 Tờ khai điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu - Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Mai Xuân Thành;

- Cục Hải quan TP Hải Phòng, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai;

- Lưu: VT, GSQL.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Anh Tuấn

 

 

Thủ tục hải quan đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tỉnh Lào Cai)
Số hiệu 5526/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 29/08/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thủ tục hải quan đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tỉnh Lào Cai)
Thủ tục hải quan đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tỉnh Lào Cai)