Thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị DNCX thuê DNCX gia công (Công ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam; HQ Hải Phòng)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 13h30 ngày 03/10/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6467/TCHQ-GSQL

V/v Thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị DNCX thuê DNCX gia công

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: - Công ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam;

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 03/2017/TEV-PSNV ngày 05/9/2017 của Công ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam về việc hướng dẫn thủ hải quan đối với máy móc, thiết bị thuê, mượn đã tạm nhập theo hợp đồng gia công số PSNV/TEV30003 ngày 25/2/2014 giữa Công ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam (DNCX) và Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam (DNCX), khi kết thúc hợp đồng gia công số máy móc, thiết bị đã tạm nhập tiếp tục được chuyển sang hợp đồng gia công tiếp theo của hai Công ty. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12, Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 thì hàng hóa mua bán, trao đổi giữa hai khu phi thuế quan với nhau thuộc đối tượng không chịu thuế, Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 và khoản 3 Điều 76 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì trường hợp Công ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam (DNCX) đã thuê, mượn, máy móc theo hợp đồng gia công số PSNV/TEV30003 ngày 25/2/2014 ký kết với Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam (DNCX), nay vẫn chuyển tiếp số máy móc, thiết bị đã tạm nhập này sang hợp đồng khác của 2 Công ty thì không phải thực hiện thủ tục hải quan khi giao nhận máy móc, thiết bị thuê, mượn.

Do Công ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam đã đăng ký 34 tờ khai tạm nhập khẩu máy móc, thiết bị cho hợp đồng gia công số PSNV/TEV30003 phát sinh từ trước thợi điểm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực và đến nay Công ty chưa mở tờ khai tái xuất dẫn đến treo thông tin trên hệ thống. Vì vậy, để kết thúc việc theo dõi đối với 34 tờ khai tạm nhập trên hệ thống cửa cơ quan hải quan thì Công ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện như sau:

Công ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam gửi văn bản đề nghị thanh lý 34 tờ khai tạm nhập máy móc, thiết bị của hợp đồng gia công và kèm theo biên bản thanh lý của hợp đồng gia công có thỏa thuận chuyển số máy móc, thiết bị thuê mượn này sang hợp đồng gia công hiện tại đang thực hiện đến Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

- Đối với máy móc, thiết bị tạm nhập để phục vụ họp đồng gia công, Công ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam có trách nhiệm lập, luu trữ chứng từ, sổ chi tiết liên quan đến việc đưa vào, đưa ra số máy móc, thiết bị thuê, mượn này theo các quy định của Bộ Tài chính về chế độ kế toán, kiểm toán và xuất trình cho cơ quan kiểm tra khi có yêu câu.

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ đề nghị, biên bản thanh lý hợp đồng gia công đối chiếu với dữ liệu tờ khai tạm nhập đã khai báo để điều chỉnh số lượng đã tái xuất/tái nhập bằng với số lượng ban đầu của từng dòng hàng trên tờ khai tạm nhập (đảm bảo số lượng còn lại trên tờ khai tạm nhập bằng 0). Đồng thời thực hiện phê duyệt để cập nhật lượng hàng trên hệ thống và ghi rõ lý do điều chỉnh lượng hàng.

Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam, Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn kịp thời./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị DNCX thuê DNCX gia công (Công ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam; HQ Hải Phòng)
Số hiệu 6467/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 03/10/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị DNCX thuê DNCX gia công (Công ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam; HQ Hải Phòng)
Thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị DNCX thuê DNCX gia công (Công ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam; HQ Hải Phòng)