Thủ tục hải quan của DNCX (HQ tỉnh Đồng Nai)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 11h15 ngày 22/08/2017

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

_______

Số: 1769/GSQL-GQ2

V/v Thủ tục hải quan của DNCX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2017

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1636/HQĐNa-GSQL ngày 21/07/2017 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với DNCX thực hiện dịch vụ bảo trì, sửa chữa, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016 thì đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không áp dụng đối với các trường hợp: hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Vì vậy căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Pretect World (DNCX) nhập khẩu linh kiện, vật tư từ nước ngoài để thực hiện dịch vụ kinh doanh bảo trì, sửa chữa, nhưng không sử dụng trong khu phi thuế quan thì không thuộc đối tượng không chịu thuế. Mặt khác, việc mang nguyên liệu, vật tư ra ngoài Công ty để thực hiện dịch vụ bảo trì, sửa chữa hoặc việc nhận máy móc, thiết bị để bảo hành tại Công ty phát sinh việc đưa ra, đưa vào DNCX mà hàng hoá ra vào khu phi thuế quan (DNCX) phải thực hiện thủ tục hải quan (trừ một số trường hợp theo quy định tại Điều 74 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính).

Do đó, theo đó đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai trao đổi với Công ty để Công ty có định hướng, lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp và thuận lợi trong hoạt động kinh doanh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNGVũ Lê Quân

Thủ tục hải quan của DNCX (HQ tỉnh Đồng Nai)
Số hiệu 1769/GSQL-GQ2 Ngày văn bản 18/08/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thủ tục hải quan của DNCX (HQ tỉnh Đồng Nai)
Thủ tục hải quan của DNCX (HQ tỉnh Đồng Nai)