Thủ tục, chính sách thuế hàng tạm nhập (Công ty TNHH Ford Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 17h00 ngày 13/07/2021

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3548/TCHQ-TXNK

V/v Thủ tục, chính sách thuế hàng tạm nhập

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH Ford Việt Nam

(Phường Tử Minh, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

Trả lời công văn số 24/2021/XNK-FVL ngày 4/6/2021 của Công ty TNHH Ford Việt Nam đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế và thủ tục đối với xe ô tô tạm nhập tái xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan

Căn cứ Điều 50 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định về thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm.

Căn cứ khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP quy định: “...hàng hóa tạm nhập - tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lỷ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Ford Việt Nam không thực hiện tái xuất mà giữ lại chiếc xe tại Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục hải quan thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa tạm nhập nhưng không tái xuất. Sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi mục đích sử dụng, hàng hóa tạm nhập là tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty nên Công ty chịu trách nhiệm thực hiện việc tiêu hủy theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2. Về chính sách thuế

Căn cứ khoản 3 Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định trách nhiệm của cơ quan hải quan: “Thực hiện thủ tục hải quan theo loại hình xuất khẩu, nhập khẩu tương ứng và thực hiện điều chỉnh tiền thuế của tờ khai hải quan cũ tương ứng với số hàng hóa thay đôi mục đích sau:

...

b) Trường hợp người nộp thuê đã nộp thuế của tờ khai hải quan cũ: Cơ quan hải quan ban hành Quyết định điều chỉnh giảm tiền thuế của tờ khai hải quan cũ, sau đó thực hiện hoàn thuế kiêm bù trừ giữa số tiền thuế của tờ khai hải quan cũ và số thuế của tờ khai hải quan mới (thực hiện xử lý tương tự như tiền thuế nộp thừa). Nếu số tiền thuế của tờ khai hải quan cũ ít hơn so với số tiền thuế phải nộp của tờ khai hải quan mới, người nộp thuế phải nộp bổ sung số tiền còn thiếu trước khi hoàn thành thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa, nếu thừa thì cơ quan hải quan sẽ hoàn trả theo đúng quy định. Trình tự thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả thực hiện theo Điều 132 Thông tư này.

Quyết định điều chỉnh thuế thực hiện theo mẫu số 03/QĐĐC/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.

Thời hạn hoàn thuế kiêm bừ trừ giữa số thuế của tờ khai hải quan cũ và số thuế của tờ khai hải quan mới thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điểu 49 Thông tư này. Trong thời gian cơ quan hải quan xử lý hoàn thuế kiêm bù trừ giữa số thuế đã nộp của tờ khai hải quan cũ với số thuế của tờ khai hải quan mới người nộp thuế không bị tính chậm nộp tiền thuế”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Ford Việt Nam không tái xuất xe ô tô đã tạm nhập thì phải khai tờ khai hải quan mới, chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới. Công ty thực hiện kê khai nộp thuế theo quy định trong đó số tiền thuế đã nộp trên tờ khai hải quan cũ được bù trừ với số tiền thuế phải nộp trên tờ khai hải quan mới theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư 38/2015/TT- BTC.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Ford Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Cục GSQL;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Bằng Toàn

 

Thủ tục, chính sách thuế hàng tạm nhập (Công ty TNHH Ford Việt Nam)
Số hiệu 3548/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 14/07/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thủ tục, chính sách thuế hàng tạm nhập (Công ty TNHH Ford Việt Nam)
Thủ tục, chính sách thuế hàng tạm nhập (Công ty TNHH Ford Việt Nam)