Thông báo danh mục miễn thuế (Công ty TNHH Lọc hóa dầu Long Sơn)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h00 ngày 11/10/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6425/TCHQ-TXNK

V/v Thông báo danh mục miễn thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH Lọc hóa dầu Long Sơn

(Tầng 3, tòa nhà Ruby, số 12, đường 3/2, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Trả lời công văn số 19381/LSP-DA ngày 20/9/2019 của Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu trước khi thông báo Danh mục miễn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định miễn thuế nhập khẩu đối với: “Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư”.

Căn cứ khoản 1 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định trường hợp hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư phải thực hiện thông báo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế.

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chủ dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế theo quy định trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đầu tiên.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa trước ngày thông báo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế thì không được miễn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Lọc hóa dầu Long Sơn được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Hưng

 

Thông báo danh mục miễn thuế (Công ty TNHH Lọc hóa dầu Long Sơn)
Số hiệu 6425/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 09/10/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thông báo danh mục miễn thuế (Công ty TNHH Lọc hóa dầu Long Sơn)
Thông báo danh mục miễn thuế (Công ty TNHH Lọc hóa dầu Long Sơn)