Tạm xuất - tái nhập xe ô tô (Công ty Cổ phần Naman tại Hà Nội)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h45 ngày 23/07/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4709/TCHQ-GSQL

V/v Tạm xuất - tái nhập xe ô tô

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2019

Kính gửi: Công ty Cổ phần Naman tại Hà Nội

(Đ/c Tầng 5 số 30 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời công văn số 04/2018-NM ngày 22/10/2018 và công văn số 04/2019- NM ngày 19/6/2019 của Công ty CP Naman tại Hà Nội về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi tái nhập khẩu ô tô, trên cơ sở ý kiến của Cục Đăng kiểm Việt Nam tại công văn số 277/ĐKVN-VAQ ngày 18/01/2019, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 9/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP thì xe ô tô tạm xuất tái nhập để lưu hành tại Việt Nam không thuộc đối tượng được miễn kiểm tra chất lượng nhập khẩu. Thủ tục kiểm tra, chứng nhận chất lượng nhập khẩu của xe ô tô thuộc đối tượng nêu trên được quy định tại Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15/4/2011 và Thông tư số 55/2014/TT-BGTVT ngày 20/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải.

2. Về chính sách thuế khi tái nhập chiếc xe nêu trên:

Trong thời gian tạm xuất, nếu chiếc xe ô tô được sửa chữa, thay thế các bộ phận, linh kiện, khi tái nhập phải kê khai, nộp đủ các loại thuế đối với vật tư, phụ tùng thay thế theo quy định hiện hành với trị giá hải quan xác định theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Thồng tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính.

Trường hợp cơ quan hải quan xác định số khung, số động cơ không phải của chiếc xe tạm xuất trước đây thì doanh nghiệp bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty CP Naman được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Mai Xuân Thành;

- Cục Thuế XNK;

- Lưu: VT, GSQL (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Anh Tuấn

 

Tạm xuất - tái nhập xe ô tô (Công ty Cổ phần Naman tại Hà Nội)
Số hiệu 4709/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 23/07/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Tạm xuất - tái nhập xe ô tô (Công ty Cổ phần Naman tại Hà Nội)
Tạm xuất - tái nhập xe ô tô (Công ty Cổ phần Naman tại Hà Nội)