Tạm xuất, tái nhập thiết bị theo hợp đồng thuê mượn (Công ty cổ phần công trình ngầm Fecon)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h30 ngày 21/07/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4815/TCHQ-TXNK

V/v Tạm xuất, tái nhập thiết bị theo hợp đồng thuê mượn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần công trình ngầm Fecon

(Địa chỉ: Tầng 19, tháp CEO, Lô HH2-1, khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Hà Nội)

Trả lời công văn số 01/Fecon-2020 ngày 4/6/2020 của Công ty cổ phần công trình ngầm Fecon về vướng mắc đối với hàng hóa tạm xuất, tái nhập cho nước ngoài thuê, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm a khoản 9 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định miễn thuế đối với: Hàng hóa tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập để tổ chức hoặc tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, sự kiện thể thao, văn hóa, nghệ thuật hoặc các sự kiện khác; máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất để thử nghiêm, nghiên cứu phát triển sản phẩm; máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất, tạm xuất. tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định hoặc phục vụ gia công cho thương nhân nước ngoài, trừ trường hợp máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất

Căn cứ Điều 13 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định miễn thuế đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập trong thời hạn nhất định.

Căn cứ khoản 1 Điều 54 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 27 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định: Hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuẩt - tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định bao gồm: Hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học, giáo dục, thi đấu thể thao, sự kiện văn hóa, nghệ thuật hoặc các sự kiện khác, khám chữa bệnh, nghiên cứu và phát triển sản phẩm; máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp phục vụ công việcc trong thời hạn nhất đinh.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần công trình ngầm Fecon tạm xuất, tái nhập máy móc, thiết bị cho đối tác nước ngoài thuê theo hợp đồng thuê mượn để thi công công trình, trong quá trình cho thuê, tài sản cho thuê vẫn thuộc sở hữu của bên cho thuê, hàng hóa đủ điều kiện để đăng ký tờ khai theo loại hình tạm xuất tái nhập thì khi tạm xuất hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu. Khi tái nhập trong thời hạn đã đăng ký, cơ quan hải quan có đủ cơ sở xác định hàng hóa tái nhập là hàng hóa tạm xuất trước đây thì được miễn thuế nhập khẩu.

Về thuế giá trị gia tăng: Doanh nghiệp không phải nộp thuế giá trị gia tăng khi tái nhập theo quy định tại khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cổ phần công trình ngầm Fecon được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Cục HQ TP Hải Phòng;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lê Mạnh Hùng

 

 

Tạm xuất, tái nhập thiết bị theo hợp đồng thuê mượn (Công ty cổ phần công trình ngầm Fecon)
Số hiệu 4815/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 20/07/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Tạm xuất, tái nhập thiết bị theo hợp đồng thuê mượn (Công ty cổ phần công trình ngầm Fecon)
Tạm xuất, tái nhập thiết bị theo hợp đồng thuê mượn (Công ty cổ phần công trình ngầm Fecon)